تبلیغات
آموزش و پرورش دهلران - نگارش هدف های رفتاری
بیست و هفتم آذر 87

نگارش هدف های رفتاری

   نوشته شده توسط: طاهر امانی    

برای نگارش هدفهای آموزشی، چهار مرحله ی اساسی باید طی شود. اگرچه این چهار مرحله، تسلسلی و پیوسته هستند؛ اما در فرآیند طراحی، الزاماً چنین نیستند، زیرا طراح، پس از نوشتن هر مرحله ممکن است مجدداًً به عقب برگردد و به بازنگری اهداف نوشته شده بپردازد و به اصلاح و بازنویسی آنها اقدام کند. مراحل نگارش هدفهای آموزشی عبارتند از:

مراحل نگارش هدفهای آموزشی :

برای نگارش هدفهای آموزشی، چهار مرحله ی اساسی باید طی شود. اگرچه این چهار مرحله، تسلسلی و پیوسته هستند؛ اما در فرآیند طراحی، الزاماً چنین نیستند، زیرا طراح، پس از نوشتن هر مرحله ممکن است مجدداًً به عقب برگردد و به بازنگری اهداف نوشته شده بپردازد و به اصلاح و بازنویسی آنها اقدام کند. مراحل نگارش هدفهای آموزشی عبارتند از:
الف - تعیین هدف یا هدفهای کلی آموزشی
هدفهای کلی آموزشی، اهدافی هستند که در پایان یک دوره یا جلسه ی آموزشی باید تحقق یابند. این دسته از اهداف، معمولاً به صورت عبارتهای کلی مطرح می شوند؛ مثلاً اگر بگوییم پس از مطالعه ی این فصل «معلمان باید با طراحی آموزشی آشنا شوند»، در واقع یک هدف کلی را بیان کرده ایم. هدفهای کلی آموزشی، معمولاً به علت عدم صراحت مبهم و قابل تعبیر و تفسیر هستند. حتی در مقایسه با هدفهای جزئی در مدت زمان بیشتری تحقق خواهند یافت.
  ب - تبدیل هدف کلی به اهداف جزئی]

هدفهای جزئی از تجزیه هدفهای کلی به دست می آیند و مراحل رسیدن به هدفهای کلی را مشخص می کنند، به همین دلیل، نسبت به هدفهای کلی محدودتر و مشخص تر و نسبت به هدفهای رفتاری، دارای جامعیت و شمول بیشتری هستند. هدفهای جزئی، همچون هدفهای کلی اغلب به صورت افعال کلی و مبهم نوشته می شوند و خود نیز ممکن است قابل تجزیه به هدفهای جزئی ریزتر باشند. ساده ترین راه نوشتن اهداف کلی و جزئی در فرآیند آموزش این است که بر اساس موضوع اصلی درس، هدف کلی نوشته شود و بر اساس عناوین فرعی درس، اهداف جزئی تنظیم گردند. در زیر، جهت آشنایی با افعال کلی که برای نوشتن اهداف کلی و جزئی به کار می روند، تعدادی از آنها آورده شده است:  

 

افعال کلی

آشنا شدن / دوست داشتن / دانستن / کسب کردن / ارزش گذاری کردن / تمایل داشتن
فهمیدن / باور کردن / تصدیق کردن / یاد گرفتن / درک کردن
 

  ج - تبدیل هدفهای جزئی به هدفهای رفتاری

هدفهای رفتاری، اهدافی هستند که نوع رفتارهای شناختی، روانی - حرکتی (عملی)، عاطفی و قابلیتها و مهارتهایی را که انتظار داریم در پایان یک فعالیت آموزشی در دانش آموزان ایجاد شود، به دقّت بیان می کنند. در نوشتن هدفهای رفتاری، نباید اعمالی که معلم برای تدریس انجام می دهد، تشریح شده باشد، بلکه باید طوری نوشته شوند که دانش آموزان با مطالعه ی آنها بفهمند که چه انتظاراتی از آنها می رود و چه باید انجام دهند؛ مثلاً پس از پایان آموزش، با توجه به مطالب مطرح شده باید بتوانند «برای فصل ساختار سلولی کتاب علوم زیستی و بهداشتی سال اول دبیرستان عملاً طرح درسی بنویسند».
اهداف رفتاری باید واقع بینانه تنظیم شوند. همیشه باید امکانات و مدت زمان آموزش و همچنین سطح تحصیلی و علاقه مندی دانش آموزان را در نوشتن هدفهای رفتاری در نظر گرفت. اگر هدفهای رفتاری، واقع بینانه تنظیم شوند، آموزش هم درست و مؤثر انجام خواهد شد. اهداف رفتاری خوب تنظیم شده، اهدافی هستند که اکثر دانش آموزان برای رسیدن به آنها مشکل خاصی نداشته باشند. اولین نکته در نوشتن هدف رفتاری، صراحت و قابل فهم بودن آن است.
هدفهای رفتاری علاوه بر صراحت باید قابل مشاهده و اندازه گیری باشند. محور ارزشیابی نتایج یادگیری، قابل مشاهده بودن آن نتایج است.

1- نوع رفتار باید دقیقاً مشخص و خوب تعریف شده باشد.

منظور از نوع رفتار یا عملکرد در نوشتن هدفهای رفتاری، بیان روشن، دقیق و صریح رفتاری است که انتظار می رود دانش آموزان آن را انجام دهند تا مشخص شود که قابلیت یا گرایش لازم را کسب کرده اند. نکته کلیدی در نوشتن نوع رفتار، آن است که از افعالی که بر انجام کار دلالت دارد استفاده شود، مانند: «حذف کند»، «پاک کند»، «تعریف کند»، «اندازه بگیرد»، «آزمایش کند» و غیره.
لازم به یادآوری است که عملکرد یا رفتار، می تواند هم در حیطه شناختی قرار گیرد و هم در حیطه روانی - حرکتی و عاطفی.
 

 

  2- شرایط انجام رفتار یا عملکرد باید دقیقاً بیان شود.

ومین عنصر مهم در نوشتن اهداف رفتاری، بیان شرایط و امکاناتی است که با توجه به آن، دانش آموزان باید دانش، گرایش یا مهارت خود را نشان دهند. شرایط و امکانات، معمولاً به موقعیت اشیاء یا چیزهایی اطلاق می شوند که باید در آن موقعیت یا با به کار گرفتن آن امکانات، فعالیت انجام شود تا دانش آموزان قابلیت خاص را کسب کنند. گاه شرایط و امکانات، محدودیتها و یا امکاناتی را که موجود نیستند بیان می کند. مانند «بدون استفاده از نتایج یک آزمایش تشخیصی»، «یا بدون به کار بردن ماشین حساب» فرد باید بتواند آن قابلیت را از خود نشان دهد.
پس از پایان آموزش از دانش آموزان انتظار می رود با مطالعه یا به کارگیری وسایل ... بتوانند»:
الف - قانون ارشمیدس را در دو سطر تعریف کنند.
ب - آزمایش مربوط به آن را بدون اشتباه انجام دهند.
 

3- معیار سنجش رفتار مورد نظر دقیقاً معین شود.

سومین ویژگی ضروری در نوشتن هدفهای رفتاری، معیار است، که پایه و اساس قضاوت انجام رفتار را مشخص می کند. به زبان دیگر، معیارها برای بررسی و تعیین میزان مهارت دانش آموزان، به کار می روند؛ مثلاً «با نود درصد دقت و بدون هیچ اشتباهی» یا «در مدت زمان مشخصی» انجام شود. بنابراین معیار، ممکن است به فرآیند یا به نتیجه ی فعالیت، مربوط باشد.
هدفهای رفتاری را هرگز نمی توان به طور خلاصه نوشت. معلم باید عملکرد یا رفتار را طوری بنویسد که ارتباط آن با شرایط و معیار تعیین شده واضح و روشن باشد. این صراحت باید در حدی باشد که افراد آشنا با فرآیند یاددهی - یادگیری بتوانند بدون اشکال و اشتباه، مقاصد آموزشی مورد نظر نگارنده را تدریس و یا ارزیابی کنند.
بسیاری از معلمان به دلیل عدم آشنایی با هدفهای رفتاری معمولاً از افعال زیر که درک آنها مشکل است و قابل اندازه گیری نیستند استفاده می کنند؛ افعالی مانند:
دانستن / یاد گرفتن
تحسین کردن / لذت بردن
باور داشتن / درک کردن و غیره ....
بهتر است به جای به کارگیری افعالی نظیر افعال ذکر شده از افعالی که کمتر در معنای آن اشتباه رخ می دهد و قابلیت اندازه گیری آنها خوب است، استفاده کنیم.
 

افعال صریح در حیطه شناختی

افعال صریح در حیطه عاطفی

افعال صریح در حیطه روانی - حرکتی

تعریف کردن

قبول کردن

با مهارت به کار گرفتن

فهرست کردن

تأیید کردن

درست اجرا کردن

نام بردن

همکاری کردن

درست آزمایش کردن

توضیح دادن

علاقمند شدن

بازسازی کردن

تشخیص دادن

هم عقیده شدن

جابه جا کردن

طبقه بندی کردن

تحریک شدن

محکم کردن

تجزیه و تحلیل کردن

آرزو کردن

عوض کردن

تشخیص دادن

با علاقه انجام دادن

و غیره ...

قضاوت کردن

تعهد داشتن

و غیره ....

و غیره ....

البته این فهرست، شامل تمام افعالی که می توان آنها را به کار برد، نیست و تنها نمونه ای از افعال رفتاری هستند. بنابراین طراح، ممکن است در هنگام نوشتنِ اهداف رفتاری از افعال دیگر نیز استفاده کند. هدفهای زیر نمونه ای از هدفهای رفتاری می باشند:  

پس از پایان آموزش از دانش آموزان انتظار می رود، بتوانند :

1- قسمتهای مختلف قلب را براساس تصویر صفحه 27 کتاب دقیقاً و بدون اشتباه مشخص کنند و بنویسند.
2- با در دست داشتن یک نوار اندازه گیری، طول و عرض و ارتفاع مبلهای داخل اطاق را بر اساس واحد سانتیمتر با 20 درصد خطا اندازه گیری کنند.
3- قطعه شعر معاصری را که به آنها داده شده است، براساس ملاکهای بحث شده در کلاس، ارزیابی کنند.

کار هنری مثل نقاشی را به اتمام می رسانند، تماماً قابل مشاهده هستند. چنین تولیداتی همچون اهداف رفتاری می توانند معلمان را مطمئن سازند که: آیا نتایج مورد انتظار اتفاق افتاده است یا نه؟ اما طراحان و معلمان باید بین اهدافی که ویژه و قابل مشاهده هستند و اهدافی که تولیدات نهایی قابل مشاهده دارند، تفاوت و تمایز قایل شوند.
اگر طراحی در نوشتن هدفهای رفتاری، از افعالی استفاده کند که صریح و قابل مشاهده نباشد و یا یک تولید نهایی قابل مشاهده ای نداشته باشد، معلم نمی تواند تحقق اهداف آموزشی را ارزشیابی کند. برای سنجش درستی یا عدم درستی یک هدف رفتاری، می توان معلمان باید در نظر داشته باشند که فرآیندها و مهارتهایی وجود دارند که به طور مستقیم قابل مشاهده نیستند، اما نتایج قابل مشاهده ای تولید می کنند؛ مثلاً ممکن نیست، معلمان فرآیند تفکر دانش آموزان را که تلاش می کنند تا معادله ای را حل کنند، مشاهده کنند؛ اما آنها می توانند پاسخهایی را که دانش آموزان می دهند، تصمیمهایی را که می گیرند، یا هر گامی را که برای حل مسأله بر می دارند و در نهایت نتایج حل معادلات را مشاهده، اندازه و قضاوت کنند. وقتی که دانش آموزان متنی را به نثر می نویسند، یا یک قطعه شعری را به نثر ترجمه می کنند، یا یک نتایج سؤالهای زیر را مورد تحلیل و بررسی قرار داد:
1- آیا هدف رفتاری، آنچه که دانش آموزان باید انجام دهند به وضوح بیان کرده است؟
2- آیا هدف رفتاری شرایط مهمی را که تحت آن شرایط دانش آموزان نشان می دهند که قابلیت و صلاحیت لازم را کسب کرده، مشخص کرده است؟
3- آیا هدف رفتاری معیارهایی را که بتوان بر اساس آنها تبحر و صلاحیت دانش آموزان را مورد ارزیابی قرار داد، توضیح داده است؟
4- آیا افعال به کار برده شده در اهداف رفتاری، افعالی کاملاً قابل مشاهده و بررسی می باشند، و مانع از اشتباه ارزشیابی می شوند؟
5- آیا هدفهای رفتاری با جزئیات کامل که نتایج عمل مورد انتظار را نشان می دهد، بیان شده است؟
6- آیا هدفهای رفتاری با توجه به فعالیت های دانش آموزان تنظیم شده است؟
7- آیا هدفهای رفتاری آنچه را که معلمان در فرآیند آموزش باید انجام دهند، مشخص می کند؟
8 - آیا هدفهای رفتاری معیارهای مشخصی را برای سنجش یاد
گیری دانش آموزان فراهم می سازد؟

eddrugsgeneric.com
بیست و هشتم شهریور 97 03:56 ب.ظ

Cheers, I like it.
il cialis quanto costa recommended site cialis kanada cialis taglich low cost cialis 20mg cheap cialis buy cialis online legal when will generic cialis be available cialis australia org purchase once a day cialis only here cialis pills
http://canadianpharmacyies.com/
سیزدهم شهریور 97 04:39 ب.ظ

Information very well regarded!.
canada pharmacies online prescriptions drugs for sale online canadian pharmacy viagra brand canada online pharmacies canadian prescriptions online serc 24 mg canada medications information canadian medications, liraglutide buy viagra now legitimate canadian mail order pharmacies canadian pharmacy uk delivery
Buy viagra online
سیزدهم شهریور 97 02:15 ق.ظ

This is nicely expressed. .
online viagra purchase viagra online canada where to order viagra online buy viagra brand online how to buy cheap viagra buy cheap viagra pills online how do i order viagra online buy viagra brand buy viagra without a prescription online where can i buy viagra online
Buy cialis
دوازدهم شهریور 97 06:42 ب.ظ

Thank you! I like this!
cialis 5mg prix acheter du cialis a geneve generic cialis with dapoxetine cipla cialis online il cialis quanto costa buying cialis overnight cialis patentablauf in deutschland venta cialis en espaa callus generic cialis review uk
http://cialisb.com/
دوازدهم شهریور 97 12:07 ق.ظ

Thanks a lot! I value it.
cialis super kamagra price cialis wal mart pharmacy we like it cialis price cialis para que sirve effetti del cialis does cialis cause gout cialis name brand cheap cialis y deporte free generic cialis warnings for cialis
http://cialisda.com/
یازدهم شهریور 97 11:32 ق.ظ

Useful stuff. Thank you.
where do you buy cialis we like it cialis price wow look it cialis mexico buying cialis on internet tadalafil price cialis wal mart pharmacy cialis 20 mg effectiveness cialis prezzo al pubblico cialis farmacias guadalajara cialis 30 day trial coupon
viagra 20 mg
بیست و سوم مرداد 97 02:30 ق.ظ

Whoa a lot of amazing material!
buy viagra at buy real viagra online without prescription buy viagra online discount viagra with a prescription buy viagra online without prescription with overnight delivery online viagra buy buy herbal viagra price of viagra buy generic viagra australia order viagra online no prescription
http://withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html
بیست و یکم مرداد 97 07:53 ب.ظ

Lovely content. Cheers.
enter site 20 mg cialis cost only here cialis pills we choice cialis uk cialis professional yohimbe miglior cialis generico acheter du cialis a geneve 40 mg cialis what if i take only best offers 100mg cialis generic cialis cialis prices
Engelbert
سیزدهم تیر 97 05:31 ب.ظ
I don't evеn қnow һow I finished սp rigһt һere, but Ӏ
thought this publish uѕeԁ to be greаt. I don't know ѡho yyou
mіght Ƅe buut definitеly yоu aгe going to a famous blogger ѡhen ʏou aren't alгeady.

Cheers!
Stone Janah
دهم تیر 97 08:44 ب.ظ
Hi tⲟ every single one, іt's іn fact a nice
for mе to payy a visit thiѕ web pɑge, it consists ⲟf precious
Information.
Viagra voor mannen kopen
بیست و هشتم خرداد 97 02:29 ق.ظ
Do уou have a spam issue ⲟn this website; Ӏ also ɑm a blogger,
and I wаs ᴡanting to know yߋur situation; mаny of
us have created some nic procedures ɑnd ѡe ɑre looking to exchange strategies
wіth other folks, why not shoot mе an e-mail if interested.
Cialis generic
هفتم خرداد 97 01:31 ق.ظ

Thanks a lot! Excellent stuff.
prices for cialis 50mg walgreens price for cialis safe dosage for cialis price cialis wal mart pharmacy cialis generika in deutschland kaufen prices on cialis 10 mg buying brand cialis online import cialis cialis 100mg suppliers acheter cialis kamagra
Cialis canada
هفتم اردیبهشت 97 06:03 ب.ظ

You expressed that adequately.
buying brand cialis online cialis 5mg cialis billig buy cialis online cheapest cialis super acti order a sample of cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis ahumada cialis professional yohimbe cialis authentique suisse
Viagra generic
چهارم اردیبهشت 97 01:19 ق.ظ

Cheers, Good information!
where can i buy viagra without prescription buy herbal viagra online buy generic viagra without prescription online purchase viagra order viagra usa viagra super active viagra how to get a prescription where to buy viagra in store buy viagra online with paypal online pharmacy usa
depforce ingredients
یکم اردیبهشت 97 12:36 ق.ظ
fantastic put up, very informative.I ponder whhy tthe oplosite specialiss off thjs seftor do nott
realize this. You musdt proceed your writing. I'm confident,
you have a great readers' base already!
roman health reviews
بیست و چهارم فروردین 97 03:35 ق.ظ
I blog quіte often and І reaⅼly aρpreciate your cоntent.

The article һas truly peaked mу interest. I ɑm ցoing to takke a
notе of your blog аnd keeρ checking for new information about
once per wеek. I subscribed to уour Feed ɑѕ well.
Buy lumigan cheap
نهم فروردین 97 12:09 ب.ظ
As the admin of this site is working, no hesitation very quickly it will be renowned, due to its
feature contents.
mezo
هفتم فروردین 97 01:06 ق.ظ
Excellent ԝay of explaining, and fastidious piece ߋf writing to get fɑcts aƄout my
presentation subject, ᴡhich i am ɡoing to present in school.
Cialis canada
سوم فروردین 97 12:52 ب.ظ

Great info. Appreciate it!
canadian cialis cialis with 2 days delivery how to buy cialis online usa cialis generico in farmacia cilas cialis 5mg 200 cialis coupon generic low dose cialis cialis australian price acheter du cialis a geneve
Cialisgal
بیست و هفتم اسفند 96 08:14 ب.ظ

Really quite a lot of beneficial advice!
brand cialis nl click here take cialis how to purchase cialis on line cialis coupons sublingual cialis online cialis 5mg prix cialis generico lilly canada discount drugs cialis cialis ahumada buy cheap cialis in uk
foot pain getting out of bed
ششم تیر 96 01:40 ق.ظ
These are in fact fantastic ideas in regarding blogging. You have touched some pleasant things here.
Any way keep up wrinting.
fantasticrhythm6.jimdo.com
بیست و هفتم اردیبهشت 96 02:34 ب.ظ
I go to see everyday some web sites and sites to read content,
except this website provides quality based posts.
Carmelo
بیست و چهارم اردیبهشت 96 11:53 ب.ظ
It's remarkable designed for me to have a web site,
which is beneficial designed for my knowledge. thanks
admin
BHW
بیست و نهم فروردین 96 04:49 ق.ظ
If you are going for finest contents like I do, just visit this web
site every day for the reason that it presents quality contents, thanks
DrBD
بیست و هشتم آذر 95 12:14 ق.ظ
عالی
ممنون
بیست و دوم آبان 94 08:44 ق.ظ
سپاس از شما همکار عزیز
بنده از مهر 95 به طور رسمی کارم رو شروع میکنم
ممنون میشم تجربیات و مطالب کاربردی خودتون رو برام ایمیل کنین...
موفق و شاد باشین
بهنام
بیست و پنجم مهر 94 08:59 ب.ظ
سلام ،خیلی خوب بود اگه میشه چند نمونه،هدف رفتاری ،بگذارید،ممنون میشم
ن.قناعتگر
بیست و چهارم خرداد 94 06:11 ب.ظ
باسلام ممنون از وبلاگ شما اگر چند الگوی عملی بگذارید ممنون می شویم
محمد رضایی
هشتم خرداد 93 12:27 ب.ظ
سلام.خیلی خوب بود.استفاده کردیم.
همکار فرهنگی
بیست و یکم خرداد 91 12:30 ق.ظ
با سلام و خسته نباشید، وبلاگ خوبی دارید ولی جای طرح درسوس گوناگون از جمله ریاضی و علوم و زبان در آن خالی است.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر