تبلیغات
آموزش و پرورش دهلران - برنامه ریزی آموزشی مدارس
دوم دی 87

برنامه ریزی آموزشی مدارس

   نوشته شده توسط: طاهر امانی    نوع مطلب :بانک مقالات معلمان ،

برنامه ریزی به عنوان یک وسیله، درحقیقت نوعی استراتژی است که از طریق فراهم کردن امکانات ومنابع به روش علمی ومنظم درراستای اهداف معینی تدوین می شودودراین صورت هدف عمده آن ، استفاده بهتر از امکانات موجود خواهد بود.

 لذادرابتدا می توان برنامه ریزی راطراحی ونقشه کشی برای رفع نیازها ورسیدن به آرزوها وخواسته ها تعریف کرد. درصورتی که برنامه ریزی به عنوان یک«فرایند» نگریسته شود،درتعریف آن مفاهیم ز یرقابل بررسی خواهد بود :

تعریف برنامه ریزی :

درصورتی که برنامه ریزی به عنوان یک«فرایند» نگریسته شود،درتعریف آن مفاهیم ز یرمسترخواهد بود. 

1- برنامه ریزی یک جریان مداوم،مستمرودائمی است که نقطه پایان ندارد. بدین معناکه درهیچ مرحله ای نمی توان آن راخاتمه یافته تلقی کرد.زیرادرآخرین مرحله ازبرنامه ریزی(ارزشیابی)ناگزیریم دوباره به مرحله اوّل برگردیم وهدفهایمان راموردبررسی وبازبینی قراردهیم،تاخطاهاواشتباهاتی راکه در برنامه ریزی مرتکب شده ایم،دربرنامه ریزی های بعدی تکرارنکنیم.

دراین صورت است که مفهوم برنامه ریزی به عنوان یک جریان پایان ناپذیر،فایده های عملی خواهد داشت.

2- برنامه ریزی فرایندی است که مبتنی براولویتهاست،بنابراین جریانی حساب شده ومنطقی است، زیرا به دلیل محدودیت منابع وامکانات(دریک محدوده زمانی وجامعه ای معین)سعی میکندازمیان نیازهاوخواسته های گوناگون، فقط برخی ازخواسته هاونیازها را دراولویت قراردهدکه این نوع گزینش بایدمبتنی برمطالعه،بررسی وتحقیق باشد.

3- برنامه ریزی فرایندی است که مستلزم آینده نگری می باشد،آگاهی نسبتاً دقیق ازوضعیت آینده به تدوین یک برنامه اصولی وواقع بینانه کمک می کندوبه بسیاری ازبرنامه ریزی ها حهت می دهد.

4- برنامه ریزی فرایندی است که استعدادها،توانایی ها،امکانات وفعالیتهای جمعی راجهت رسیدن به هدفهای تعیین شده هدایت می کند.

5- برنامه ریزی فرایندی است که بین کلیّه ابزارهاووسایل وامکانات مادی وانسانی هماهنگی ایجاد می کندتااینکه تحقق هدفهای برنامه تسهیل شود.

 6- برنامه ریزی فرایندی است مداوم ومستمرکه علاوه برتعیین هدفها ،روش تحقق یافتن آن هارانیز مورد توجّه قرارداده وبهترین روش رااز میان راهبردهای مختلف انتخاب می کند.

 

مراحل برنامه ریزی :

مراحل واصول برنامه ریزی راعملاًنمی توان ازیکدیگرتفکیک کرد وآنها رابه صورت مجزامورد توجّه قرارداد،بدین معناکه درتمامی

مراحل برنامه ریزی توجّه به اصول،امری اجتناب ناپذیراست واز طرف دیگر درتمام مراحل برنامه ریزی،ازتدوین هدفهاگرفته

تااجراوارزیابی،اصول برنامه هابایدمورد توجّه قرارگیرد.

 

 مراحل برنامه ریزی عبارتنداز :

1- شناخت وضع موجود: برنامه ریزان قبل ازهرچیزبایدامکانات،توانایی هاومحدودیتهارابشناسندوباتکیه براطّلاعات به دست آمده تصمیمات معقول ومنطقی اتّخاذ نمایند.

2- تعیین نیازهاوتدوین هدفها ؛هدفهای تعیین شده به کلّیه فعّالیّتهاوتصمیم گیری های بعدی جهت می دهندوبین اقدامات گوناگون وحدت بوجودمی آورند.درتعیین هدفهاتوجّه به نیازجامعه،نیازهای سازمانی ،اداری وفردی واستفاده ازدیدگاه هاو تجربیّات صاحبنظران ضروری است.لازم است ،واین هدفها بایدبا زمینه اجتماعی وارزش جامعه سنجیده شده وازنظر علمی نیز صحّت وسقم وضرورت آنها دریک مقطع زمانی خاص بررسی شوند. وازمیان آنها چندهدف به ترتیب اهمّییّت انتخاب وبراساس آنها استراتژی وخط ّ مشی های اجرایی لازم تدوین شود. درنتیجه ضمانت تحقّق یافتن آن اهداف افزایش خواهدیافت.       

باتوجّه به اینکه هدفها، نتایج ومطلوبیت نهایی هرفعّالیت می باشند،بایدحداقل دارای پنج ویژگی عمده باشند :

اوّل : قابل اندازه گیری باشند.«قابلیت انازه گیری موجب می شودکه اهداف به راحتی به صورت کمّی درآیند».

دوم : مخصوص یک دوره زمانی معین باشند.«زیرا  نیل به اهداف تسهیل می شود».

سوم : خصوصیّت،دراولویت بودن ورقیب بودن باسایراهداف راداشته باشند.توجّه به اولویتها موجب سوددهی بیشترطرحهاخواهدبود». 

چهارم : قابل دسترسی باشند.

پنجم : طوری بیان شوندکه قابل نوشتن باشند.«نوشتن اهداف درک آنهاوضمانت تحقق یافتن آنهارا افزایش می دهد».

3- پیش بینی روشهاووسایل ،یاتعیین استراتژی وتدوین اهداف؛ برای تحقّق اهداف روشهاووسایل مناسب براساس امکانات ،منابع ومحدودیتهادرنظر گرفته می شود.تعیین استراتژی براساس هدفها،امکانات،منابع ومحدودیتهاصورت می گیرد وباتوجّه به هدفهای مهم واسترتژیک،تدابیروراههای عملی مناسب درنظرگرفته می شود.همچنین یک راهبردبایدبتواندبین نیازهاومنابع موجودسازمان ازیک طرف واحتیاجات وامکانات ملّی جامعه ازطرف دیگرتعادل وهماهنگی لازم راایجادکند.

 تدوین برنامه درحقیقت نحوه تحقّق یافتن اهداف می باشد.

 البتّه مرحله فنّی برنامه ریزی،تنظیم وتدوین برنامه است،که درآن هدفهای تعیین شده وبرگزیده باتوجّه به استراتژیهاوتدابیر اتّخاذ شده درقالب هدفهای جزئی ترارائه می شوند.    

4- آزمایش قبل ازاجراواجرای برنامه ؛برنامه به صورت آزمایشی درچندنمونه محدودبه منظوراعتباربخشی به برنامه وکسب اطمینان ،با وسایل مختلف اجرامی شود.تهیّه لوازم موردنیازوایجادشرایط اجرایی مناسب ازضروریات اجرای برنامه است وطرحهای تشکیل دهنده برنامه درعمل مورد اجرا قرارمی گیرند. البتّه کنترل ونظارت طرحها جزء لاینفک مرحله اجرا می باشد.

تکنیک ارزشیابی وبازنگری برنامه وروش اجرای برنامه باحداقل هزینه، نمونه ایی ازروشهای برنامه ریزی فعلی وبرنامه ریزی کاربردی هستندکه به عنوان مکانیزمهای کنترل ونظا رت دراجرای برنامه ها مورداستفاده قرارمی گیرند.

 5-  ارزشیابی وپژوهش ؛ نقاط قوّت وضعف برنامه ضمن اجرای آن خود رانشان می دهند،ولی ارزشیابی تلاش منظم و مستمری است که برای بررسی موّفّقیتهاوکاستی هاومشکلات موجوددررسیدن به اهداف به کارمی رود.ارزشیلبی دربرنامه ریزی نبایدجداازپژوهش وتحقیق باشد.

 ارزشیابی وپژوهش دربرنامه ریزی می تواندبه دوصورت انجام پذیرد؛ـ الف :ارزشیابی وپژوهش مرحله ای؛ که به تشخیص مسائل ومشکلات درکلّیه مراحل برنامه ریزی پرداخته ومنشأ بروزآنها را مشخّص می کند. ـ ب :ارزشیابی وپژوهش نهایی؛ که علاوه بردارابودن بعد ارزیابی بیشترماهیت پژوهشی وتجربی دارد وهد فش فراهم نمدن مقدمات لازم جهت ایجادتغییرات کمّی وکیفی وقراردادن یافته های حاصل ازپژوهش درقالب برنامه های جامع آموزش درآینده است،یافته های حاصل ازارزشیابی وپژوهش نهایی راهنمای عمل برنامه ریزان درتدوین هدفها ،تعیین استراتژیها،تدوین برنامه واجراوارزشیابی برنامه های آینده است.

               

اصول برنامه ریزی :

رعایت اصول زیردربرنامه ریزی اجتناب ناپذیراست؛

1) برنامه ریزی بایداولویتهاراموردتوجّه قراردهد،ودرانتخاب آنها نیازهای ضروری جامعه،نیازهای درازمدت کلّی ومیزان منابع قابل دسترس رادرنظر بگیرد.

2) برنامه ریزی بایدهمراه باآینده نگری بوده وچشم انداز دورتری رامورد توجّه قراردهد،اهداف بلندمدّت رادرنظربگیردتاهدفهای کوتاه مدّت ومیان مدّت تعیین گردند.

 3) برنامه ریزی بایدبتواندبین واحدهاوبخشهای مختلف سازمان وفعّالیتهای افرادتوازن وهماهنگی ایجادکند.درواقع جامعیت لازم راداراباشد.

 4) برنامه ریزی به عنوان یک امرفنّی وتخصصی بایدجزئی ازمدیریت سازمان باشد.دربرنامه ریزی بایدازنیروی انسانی برنامه ریزومتخصص استفاده شود.

5) برنامه ریزی درسطح واحدهای سازمان بایدجزئی ازبرنامه ریزی کلّ سازمان باشد.وارتباط برنامه هریک ازواحدهای سازمان بابرنامه کلّ سازمان حفظ شود.

 6) برنامه ریزی علاوه بردرنظر گرفتن معیارهاوجنبه های کمّی برنامه، باید بعد کیفی واستانداردها رامورد توجّه قراردهد.

 7) برنامه ریزی بایدبتواندبین رشدکمّی وکیفی هماهنگی وتوازن ایجادکند.

 8) برنامه ریزی درسطح یک سازمان بایددرراستای برنامه های توسعه ملّی باشد.

 9) برنامه ریزی باید ازچنان مداومت وانعطافی برخوردارباشدکه بتوان درصورت لزوم اقدام به اصلاح وحتّی تغییر برنامه نمود.

10) برنامه ریزی بایدمبتنی برآمارواطّلاعات واقعی باشد.

11) برنامه ریزی باید باواقع بینی همراه بوده،امکانات،محدودیتهاوارزشهای فردی وجمعی داخل وخارج سازمان را مورد توجه قرار دهد.

12) برنامه ریزی باید بتوانددرحد امکان،مشارکت وهمکاری افراد ذی نفع رادر تدوین واجرا ی برنامه جلب کند.

13) برنامه ریزی بایدیک فرایندمداوم ومستمر باشد.بنحوی که یافته ها وپژوهش هادربرنامه های بعدی مورد استفاده قرارگیرد.

 14) برنامه ریزی باید با تحقیق وپژوهش همراه باشد.

15) برنامه ریزی بایدتغییر وتحولات سیاسی،اقتصادی،اجتماعی جامعه را درزمان حال وآینده مورد توجّه قراردهد.

16) برنامه ریزی باید ضمانت اجرایی برنامه رامدّنظر قراردهد.دراین زمینه توجّه به حمایتهای قانونی ازاهمّیّت ویژه ای برخوردار  است.

17) برنامه ریزی بایدمبنای کارش بربهینه سازی واستفاده ازمنابع مالی وانسانی باشد.

18) برنامه ریزی بایددربررسی وضع موجودوبرآوردنیازهاوامکانات آینده الگوهای معتبرودقیقی رامورداستفاده قراردهد. 

19) برنامه ریزی باید ساخت وکاروابزارهای لازم راجهت کنترل وارزیابی برنامه پیش بینی کند،وازتجربیات علمی وعملی دیگران استفاده کند.

20) برنامه ریزی بایدارزیابی ازقابلیتهاوظرفیتهای سازمان رامدّنظر قراردهد،وهدفهای اصلی خودرادنبال کند.

      

برنامه ریزی آموزشی چیست ؟

 برنامه آموزشی کلیّه ابعادوارکان آموزش وپرورش رادربرمی گیرد،وتمام انواع آموزش وپرورش چه اجتماعی،اقتصادی،فردی وچه ابتدایی ،متوسطه یاعالی ،که به طوررسمی یا غیررسمی توسط سازمان - های آموزش وپرورش ویامؤسّسات وسازمانهای دیگراجرامی شودراشامل می گردد.ودامنه آن ازانواع دیگر برنامه ریزی درآموزش وپرورش وسیع تراست.

آموزش وپرورش یکی ازنهادهای اصلی جامعه است که تعلیم وتربیت وساختن انسانهای مطلوب جامعه رابرعهده دارد،وبرای پرورش افرادجامعه باید یک نظام آموزشی کارآمدبه وجودآید.

زمانی می توان ازنظام آموزشی کارآمدبرخورداربودکه ازنیازهای واقعی جامعه اطّلاعات کافی در دست داشته باشیم وبراساس آن اطّلاعات ،هدفهای مناسبی راطراحی کنیم وبرای رسیدن به آن اهداف ، روشهای صحیح آموزشی راانتخاب کنیم .

بنابراین؛مجموعه  فعّالیّتهایی که به صورت نظام داربرای رسیدن به اهداف آموزشی دریک جامعه به کارگرفته می شود،رابرنامه آموزشی می نامیم.یابه عبارت دیگرکاربردروشهای تحلیلی درموردهریک از اجزاءنظام آموزشی که هدف آن استقراریک نظام آموزشی کارآمداست رابرنامه ریزی آموزشی می نامند .

اهمّیّت برنامه ریزی آموزشی :

اگر جامعه را مانند کلاس درس درنظر بگیریم ؛این کلاس به همراه دانش آموزان،معلّم ووسایل آموزشی  وغیره ،اجزاءیک جامعه یا سازمانی به نام مدرسه می باشند.بنابراین اگر قبول کنیم که یک کلاس درس یامدرسه بدون برنامه ریزی وبه ویژه برنامه ریزی آموزشی قابل کنترل وگردش کار نیست، می توانیم بپذیریم یک کشورکه دارای یک سری نظامهای وسیع اقتصادی ،سیاسی وفرهنگی و...می باشد ، می تواند به وسیله یک نظام آموزشی کارآمد به اهداف ومقاصد خود برسد.

برای کارآمدی نظام آموزشی باید بین اجزای ان ازیک طرف ونظام آموزشی ونظام های دیگر جامعه ازطرف دیگر ارتباط مفید ومؤثری وجودداشته باشد. که این ارتباط می تواندتنها،وظیفه برنامه ریزی آموزشی باشد.

زیرا«آنچه که دربرنامه ریزی اهمّیّیت دارد وقوف بین ارتباط وتعامل این نظام ها با نظام کلّ جامعه است .       

برنامه ریزی آموزشی بایدبرای انجام وظیفه صحیح خود شناخت درستی ازنارسایی ها وکاستی های جامعه داشته باشد،وقبل ازارائه هرراه حل بصیرت لازم رانسبت به کلّ نظام آموزشی کسب کند.که این بصیرت ازطریق گردآوری اطّلاعات درست وبه هنگام وتعمّق درآن اطّلاعات حاصل می شود.

 


דירות דיסקרטיות
دوم شهریور 98 09:16 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park
in Singapore. I'm having black coffee, he's having a cappuccino.
They're handsome. Brown hair slicked back, glasses that suit his face, hazel eyes and the most
amazing lips I've seen. They're quality, with incredible arms plus a chest that stands apart on this sweater.
We're standing right in front of each other dealing with how we live, what we'd like for the future,
what we're interested in on another person. He starts saying that they have been rejected loads of times.‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I have faith that He
smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I wouldn't know. Everything happens for good reason right.
But let me know, can you reject me, would you Ana?'
He said.

‘No, how could I?' , I replied

"So, utilize mind if I kissed you at this time?' he explained as I get better him and kiss him.

‘Next occasion don't ask, do it.' I reply.

‘I love the method that you think.' , he said.

While waiting, I start scrubbing my rearfoot in her leg, massaging it slowly. ‘Exactly what do you enjoy ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I love determined women. Someone you will never know what they have to want. A person that won't say yes although I said yes. Someone who's not scared when attemping new things,' he says. ‘I'm never afraid when attemping something totally new, especially in relation to making something mroe challenging in the sack ', I intimate ‘And I adore women that are direct, who cut throughout the chase, like you may did. To generally be
honest, which is a huge turn on.
נערות ליווי בתל אביב
بیست و ششم مرداد 98 03:44 ق.ظ
Quick search and obtain the latest results Choose a massage
escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation.
In search of escort girls? Discrete apartments? Come up with a quick search by region of Israel.
נערות ליווי ברמת גן
نوزدهم مرداد 98 11:07 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters
on Everton Park in Singapore. I'm having black coffee, he's possessing a cappuccino.
They're handsome. Brown hair slicked back, glasses which fit his face, hazel eyes and the most wonderful lips I've seen. He is nice, with
incredible arms as well as a chest that shines during
this sweater. We're standing right in front
of one another preaching about our way of life, what we'd like
into the future, what we're seeking on another person. He starts telling me that he's been rejected a great deal of times.‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I only say He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I don't know. Everything happens for a good reason right.
But inform me, would you reject me, does one Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, you wouldn't mind if I kissed you today?' he said as I purchase far better him and kiss him.

‘The next time don't ask, accomplish it.' I reply.

‘I enjoy how you think.' , he said.

At the same time, I start scrubbing my hindfoot in his leg, massaging it slowly. ‘So what can you prefer girls? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I enjoy determined women. Someone that knows what they want. A person who won't say yes just because I said yes. Someone who's unafraid when attemping a new challenge,' he says. ‘I'm never afraid when you attempt a new challenge, especially in relation to making interesting things in bed ', I intimate ‘And I like girls who are direct, who cut in the chase, like you only did. To generally be
honest, this is a huge turn on.
mediasjet
نوزدهم مرداد 98 04:44 ب.ظ
wow! this blog is very nice.
Agrandar pene
نوزدهم مرداد 98 09:01 ق.ظ
No matter if some one searches for his necessary thing, thus
he/she desires to be available that in detail, so that thing is maintained over here.
deblji penis
نوزدهم مرداد 98 12:03 ق.ظ
It's very simple to find out any topic on net as compared to textbooks, as I found
this piece of writing at this website.
וילות בצפון
هفدهم مرداد 98 01:47 ب.ظ
appreciate it a whole lot this excellent website is
usually elegant as well as everyday
נערות ליווי ברמת גן
چهاردهم مرداد 98 05:00 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's developing a cappuccino.
He could be handsome. Brown hair slicked back, glasses which
fit his face, hazel eyes and the most amazing lips I've seen. He is well-built, with incredible arms
and a chest that is unique about this sweater. We're standing ahead of one another preaching about our way of life, what you want for the future, what we're trying to find on another
person. He starts telling me that he's been rejected loads of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I
believe that He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I really don't know. Everything happens for grounds
right. But tell me, would you reject me, does one Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, you would not mind if I kissed you right now?' he said as I recieve far better him and kiss him.

‘The next occasion don't ask, accomplish it.' I reply.

‘I favor how we think.' , he said.

While waiting, I start scrubbing my high heel in her leg, massaging it slowly. ‘Exactly what do you wish in ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I love determined women. Someone that knows what we want. Somebody who won't say yes just because I said yes. Someone who's not afraid when you try new stuff,' he says. ‘I'm never afraid of attempting a new challenge, especially in regards to making new things in bed ', I intimate ‘And I like ladies who are direct, who cut throughout the chase, like you merely did. To generally be
honest, what a huge turn on.
download
یازدهم مرداد 98 09:04 ب.ظ
Aw, this was an exceptionally nice post. Finding the time and actual effort to make
a top notch article… but what can I say… I hesitate a whole lot and don't seem to get anything done.
טכנאי מזגנים
نهم مرداد 98 04:50 ق.ظ
thanks a lot lots this website will be proper as well as laid-back
iboysoft data recovery software
هشتم مرداد 98 01:11 ق.ظ
Hey I am so excited I found your webpage, I really found you by accident, while I was looking on Google for something else, Anyhow I am here now and would just like to say many
thanks for a tremendous post and a all round enjoyable blog
(I also love the theme/design), I don't have time to go through it all
at the moment but I have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I
have time I will be back to read much more, Please do keep up the superb job.
חדרים לפי שעה בראשון לציון
پنجم مرداد 98 08:01 ب.ظ
Index Search Villas and lofts rented, search by region, find in a few minutes a villa rented by
city, many different
נערות ליווי בתל אביב
دوم مرداد 98 10:59 ق.ظ
Sexy2call Quick search and get the most up-to-date results Choose a massage escort girl, discrete
apartment or any perfect and indulgent recreation. Interested
in escort girls? Discrete apartments? Come up with a quick search
by region of Israel.
download
سی ام تیر 98 07:28 ق.ظ
You can definitely see your skills within the work you
write. The sector hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe.
Always go after your heart.
צימר
بیست و هشتم تیر 98 03:28 ق.ظ
Index Search Villas and lofts for rent, search by region, find
in minutes a villa to rent by city, several different rooms lofts and
villas. Be impressed by the photos and data that the site has
to supply you. The website is a center for everybody the ads inside field, bachelorette party?
Like somebody who leaves Israel? Regardless of what the main reason you must rent a villa for a future
event or just a group recreation ideal for any age. The
website is also the middle of rooms through the hour, which is
definitely another subject, for lovers who want an opulent room equipped for discreet entertainment by using a spouse or lover.
No matter what you would like, the 0LOFT website is really a hunt
for you to find rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North South and Gush Dan.
konto osobiste Ranking
بیست و سوم تیر 98 06:26 ب.ظ
Yes! Finally something about badshah.
najlepsze Konto bankowe
بیست و سوم تیر 98 06:02 ب.ظ
Thanks a bunch for sharing this with all of us you actually recognize
what you are talking about! Bookmarked. Kindly also visit my
web site =). We may have a link change contract between us
best exercise erectile dysfunction
بیست و دوم تیر 98 02:18 ق.ظ
does exercise help erectile dysfunction http://viagralim.us does exercise help erectile dysfunction !
Appreciating the persistence you put into your blog and detailed information you provide. It's good to come across a blog every once in a while that isn't the same outdated rehashed material. Fantastic read! I've saved your site and I'm including your RSS feeds to my Google account.
konto firmowe
بیست و یکم تیر 98 12:05 ب.ظ
Everything is very open with a precise clarification of
the challenges. It was really informative. Your website is very useful.
Thanks for sharing!
http://
یازدهم تیر 98 12:06 ق.ظ
http:// - http://bookmarkgroups.xyz/story.php?title=007casino-online -
It should therefore be no surprise that,
to experience total overall health, we have to take care of the
3 (3) elements of ourselves - mind, body and spirit.
Taking care of your teeth is surely an ongoing process and regular check-ups and cleaning on the dentist prevents any long lasting problems.

Headaches are common and there are instances when most of us experience minor to severe headaches.


discuss - http://neptune.blackplanet.com/the5bloge/message/15635810
נערות ליווי
هفتم تیر 98 12:56 ب.ظ
"We should build to a new crescendo, cheri," he said. "And we may have an ending that might be as none before."

His smile was decadent, his eyes were filled with lust, plus the soft skin of his hard cock against my sex was having its intended effect.
I had been feeling a stronger arousal now as I felt his cock slide between my sensitive lips.

I felt your head of his cock push agonizingly at
the doorway of my pussy, and I want to him to thrust into me hard.
Instead he retracted and slid his hardness back around my clit.


I used to be aching to own him inside, and I could truthfully tell that
his really need to push that wonderful hard cock inside me was growing.

His moans grew to check mine, and I knew the feeling of my wet pussy lips to the head of his cock
was getting a lot both for of us.

"Permit the finale begin," he stated, anf the husband slid the end of his cock
inside me.

We both gasped because held his cock there for a moment.
I contracted my pussy to get him further inside, and hubby threw his head back in the
sensation. Inch by excruciating inch he pushed his cock inside me, and each and every time I squeezed my pussy
around him. His cock felt wonderful mainly because it filled me,
but I desired it inside me. I rolled sideways and
rested my leg against his shoulder, and the man plunged his cock
all the way up in.
visit site
هفتم تیر 98 08:08 ق.ظ
visit site - http://social.freepopulation.com/blog/view/32635/theninecasino-s-south-korea-foreigner-casinos-notice-first-2018-profits-way-up-16pct - Once your body begins to feel great, your cravings
will naturally subside and you'll be reaping the benefits of reducing
the sugar in your diet. Taking care of your teeth is definitely an ongoing process and regular check-ups and cleaning on the dentist minimizes any long lasting problems.
So far, exercise and balanced diets are believed as two of the key factors
conducive to healthy and strong body.

link - https://kimoblog7.tumblr.com/post/178453784827/a-guide-to-online-casino-gambling
http://diaplanpens.strikingly.com/
دوم تیر 98 11:12 ب.ظ

With thanks! Quite a lot of knowledge.

cialis 100mg suppliers cialis prices deutschland cialis online weblink price cialis tadalafil 5mg buy brand cialis cheap cialis in sconto cialis side effects dangers we recommend cialis best buy cialis qualitat
Cialis canada
دوم تیر 98 07:47 ق.ظ

You reported this exceptionally well.
acheter du cialis a geneve generic cialis soft gels generic cialis pro cialis therapie buy cialis online viagra vs cialis vs levitra generic cialis with dapoxetine costo in farmacia cialis cialis reviews cialis soft tabs for sale
5 mg cialis coupon printable
یکم تیر 98 04:21 ب.ظ

Wow quite a lot of wonderful info!
cialis e hiv prices on cialis 10 mg online cialis cialis authentique suisse cialis from canada cialis online napol buy cialis online legal cialis pas cher paris sialis cialis rezeptfrei sterreich
buy pure cbd oil online
یکم تیر 98 01:11 ب.ظ
Do you have any video of that? I'd lofe to find out some additional information.
fifa55
یکم تیر 98 11:20 ق.ظ
I like it when folks come together and share thoughts. Great site, stick with it!
http://missnorbi.strikingly.com/
سی و یکم خرداد 98 11:39 ب.ظ

Nicely put, Thanks.
cialis professional yohimbe prices for cialis 50mg cialis pills boards dosagem ideal cialis price cialis best cialis canada on line cialis canada cialis prezzo al pubblico cialis super acti how to buy cialis online usa
umraniye escort
سی و یکم خرداد 98 10:26 ق.ظ
Hello! I could have sworn I've been to this site before but after reading through
some of the post I realized it's new to me. Nonetheless, I'm
definitely glad I ffound it and I'll bbe book-marking and checking back often!
kartal escort
سی و یکم خرداد 98 10:24 ق.ظ
We stumbled over here different page and thought
I may as well check things out. I like what I see so now i'm following you.

Look forward tto finding out about your web page for a sexond time.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30