تبلیغات
آموزش و پرورش دهلران - بررسی نیازهای آموزشی معلمان مدارس ابتدایی
بیست و هفتم بهمن 87

بررسی نیازهای آموزشی معلمان مدارس ابتدایی

   نوشته شده توسط: مجتبی چابک    نوع مطلب :بانک مقالات معلمان ،

 

موضوع:طرح       

عنوان: بررسی نیازهای آموزشی معلمان مدارس ابتدایی

محقق:محمد رضا بدرام

چكیده

  بیان مسئله:

آموزش و پرورش دوره ابتدایی بعنوان اولین دوره آموزش عمومی وظیفه دارد، دانش آموزان را برای ورود به زندگی اجتماعی آماده نماید. با توجه به ویژگیهای دانش آموزان در این دوره نقش معلمان ابتدایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لازم است معلمان این دوره اطلاعات وسیعی در زمینه روانشناسی تربیتی، روانشناسی رشد، كلیات روشها و فنون تدریس، رسانه ها و مواد آموزشی، مشاوره و راهنمایی، سنجش و اندازه گیری و مفاهیم علمی مربوط به هریك از مواد درسی دوره ابتدایی داشته باشند.

بررسی نتایج تحقیقات انجام شده در خصوص میزان دانشها، توانایی و نگرش های آموزشی-شغلی معلمان دوره ابتدایی بیانگر این واقعیت است كه تسلط همه جانبه معلمان این دوره در زمینه های تربیتی و تخصصی حرفه خویش به میزان مطلوب فراهم نمی باشد.

اهداف پژوهش:

الف-اهداف اصلی: شناسایی اولویت های مربوط به نیازهای آموزشی معلمان به منظور فراهم سازی بخشی از اطلاعات مورد نیاز جهت توسعه و تقویت آموزش و پرورش دوره ابتدایی.

ب-اهداف فرعی: فراهم سازی بخشی از اطلاعات مناسب پیرامون نیازهای آموزشی

معلمان ابتدایی در راستای:

1- تعیین اولویتهای مربوط به نیازهای آموزشی-تربیتی معلمان

2- تعیین اولویتهای مربوط به نیازهای آموزشی-تخصصی معلمان

3- تهیه و تدوین مواد آموزشی مورد نیاز دوره های آموزشی حین خدمت معلمان

4- افزایش كارآیی دوره های دانش افزایی كوتاه مدت معلمان از طریق ارائه موضوعات تربیتی و تخصصی متناسب با سطح نیاز معلمان

سؤالات تحقیق:

الف-سؤال اصلی: نیازهای آموزشی معلمان مدارس ابتدایی استان به ترتیب اولویت كدامند؟

ب-سؤالات فرعی:

1- نیازهای آموزشی معلمان مدارس ابتدایی  به تفكیك مدارك مختلف تحصیلی(دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس) به ترتیب اولویت كدامند؟

2- نیازهای آموزشی معلمان مدارس ابتدایی به تفكیك جنسیت (مرد و زن) به ترتیب اولویت كدامند؟

3-  نیازهای آموزشی معلمان مدارس ابتدایی  به تفكیك سنوات مختلف آموزشی به ترتیب اولویت كدامند؟

4-  نیازهای آموزشی معلمان مدارس ابتدایی  به تفكیك محل خدمت (شهر-روستا) به ترتیب اولویت كدامند؟

5-  نیازهای آموزشی معلمان مدارس ابتدایی در ابعاد تربیتی و تخصصی به ترتیب اولویت كدامند؟

6-  نیازهای آموزشی معلمان مدارس ابتدایی  به تفكیك پایه تحصیلی به ترتیب اولویت كدامند؟

7-  نیازهای آموزشی معلمان مدارس ابتدایی در مناطق پنجگانه استان (مركز، شمال، شرق، غرب، جنوب) به ترتیب اولویت كدامند؟

پیشینه تحقیق:

1- نتایج تحقیقی كه توسط امان ا... صفوی در سال (1376) انجام شده نشان می دهد:

1- نیازهای آموزشی معلمان در قالب نوعی برنامه توسعه دانش و اطلاعات به ترتیب اولویت در مواد درسی دینی، علوم تجربی، كلیات روشها و فنون تدریس، ارزشیابی، فارسی، علوم تجربی و ریاضی قرار می گیرد.

2- نتایج در مجموع حاكی از پایین بودن سطح دانش آموزگاران، تفاوت معلومات آنها در موضوعات درسی و متفاوت بودن سطح دانش معلمان در استانهای مختلف است.

3- به طور كلی نگرش كاركنان در جهت مثبت است ولی كاملا" مطلوب نیست.

4- نگرش معلمان در مقایسه با دبیران و دفترداران در سطح پایین تری قرار دارد.

2- نتایج تحقیقی كه توسط عبدا... پوربهی و همكاران در سال (1373) انجام شده نشان می دهد:

1- معلمان دوره ابتدایی به دانش بیشتر و تازه نیاز دارند.

2- بین میزان آشنایی معلمان با مفاهیم تربیتی و تخصصی و نوع مدرك تحصیلی رابطه معنادارای وجود دارد. هرچه مدرك تحصیلی بالاتر باشد، اطلاعات معلمان درباره مفاهیم علمی هر درس و روش تدریس مربوط نیز افزایش می یابد.

3- نتایج تحقیقی كه در سال (1374) بعنوان پایان نامه كارشناسی ارشد توسط قهرمان عباس زاده انجام شده نشان می دهد:

1- عده زیادی از معلمان در مورد بكارگیری وسایل آموزشی، روشها و فنون تدریس و ... اطلاعات و مهارت چندانی ندارند.

2- اكثریت آنها اجرای روشهای نوین آموزشی را غیر ممكن دانسته و یا غیر مفید تلقی می كنند.

4- نتایج تحقیقی كه توسط آریان دوست در سال 1375 انجام شده نشان می دهد:

داده های این تحقیق به صورت آزمون كتبی متشكل از سؤالات دروس تربیت معلم با رشته تدریس معلمان بوده است و نتایج زیر بدست آمده است.

1- بین نوع مدرك تحصیلی معلمان ، میزان معلومات ایشان از مفاهیم درسی رابطه معناداری وجود دارد به طوری كه معلمان دارای مدرك تحصیلی بالاتر دارای نمرات بالاتری بوده اند.

2- میانگین نمرات معلمان در تمام دروس این آزمون كمتر از 10 بوده است.

3- میانگین نمرات معلمانی كه دوره دانش افزایی حین خدمت شركت كرده اند به تناسب شركت در این كلاسها افزایش یافته است.

4- بین میزان آگاهی معلمان از مفاهیم درسی و سنوات خدمت آموزشی ایشان رابطه معناداری وجود ندارد.

5- بین میزان نمرات كسب شده معلمان در دروس مختلف تفاوت معناداری وجود دارد.

5- نتایج پژوهش دیگر كه در قالب پایان نامه كارشناسی ارشد توسط حیدر تورانی انجام شده نشان می دهد:

1- نتایج بدست آمده تأكید كننده طبقه بندی نیازهای مازاد در بین مدیران معلمان زن بوده است در حالی كه ترتیب اهمیت و ترجیح نیازها بین معلمان مرد بیشتر از معلمان زن می باشد.

2- كمبود یا فقدان نیازهای مادی معلمان مرد بیشتر از معلمان زن می باشد.

3- امنیت شغلی در میان معلمان و مدیران مرد از قدرت بیشاری نسبت به مورد مشابه در معلمان و مدیران زن برخوردار است.

4- نیاز خود یابی یا خود شكوفایی در مدیران و معلمان مرد بیشتر از زنان می باشد.

6- تحقیق دیگر توسط آقای شریعت دلجو در سال 1374 انجام شده است.

در این تحقیق، ابزار جمع آوری اطلاعات دو فقره پرسشنامه رضایت شغلی (بریفلیدوروث) ارضا نیاز كاركنان بوده است و نتایج نشان می دهد كه :

1- كمبود مسائل مادی و اقتصادی و ایمنی در معلمان نسبت به سایر گروهها بیشتر است.

2- نیاز اجتماعی یا تعلق و وابستگی از نیازهای غالب و ارضا نشده جمعیت مورد پژوهش است.

3- زنان نسبت به مردان از شغلشان راضی ترند.

4- كمبود مسائل مادی و ایمنی در زنان (معلم) ناراضی بیش از گروه زنان راضی می باشد لیكن در مردان راضی و ناراضی تفاوت معنادارای در اهمیت نیازها مشهود نمی باشد.

7- در تحقیق دیگری كه توسط امام جمعه زاده در سال 1373 انجام شده است نتایج نشان می دهد كه:

1- رؤسا، وظایف یك رئیس را عمدتا" برنامه ریزی، اعمال نظارت، ایجاد هماهنگی، انجام ارزشیابی سازماندهی و ایجاد محیطی پویا و مناسب می دانند.

2- آگاهی در باره مسائلی از قبیل نحوه مدیریت، قوانین، آیین نامه ها، اهداف و سیاستها، نحوه برنامه ریزی وضعیت نیروها برای رؤسا ادارات ضروری می باشد. و این موارد از مهمترین مشكلات رؤسای ادارات در مسیر تحقق هدفهای سازمانی می باشد.

3- رؤسا مهارتهای لازم برای یك رئیس را عمدتا" مهارت در سخنوری، مهارت در قانع سازی و تفهیم، مهارت در برنامه ریزی و مهارتهای فنی، ارتباطی و ادراكی می دانند.

علاوه بر تحقیقات فوق در این پژوهش سه تحقیق دیگر در مورد رضایت شغلی معلمان بعنوان پیشینه مطرح شده است.

روش تحقیق:

تحقیق حاضر از نوع توصیفی-زمینه یابی می باشد كه معمولا" در مطالعات ترتیبی بكار گرفته می شود.

جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری:

جامعه آماری این تحقیق شامل كلیه معلمانی می شود كه در سال تحصیلی 78- 77 به طور تمام وقت در مدارس ابتدایی استان به تدریس اشتغال دارند. تعداد این معلمان در مجموع 39407 نفر می باشند.

حجم نمونه: شامل 2000 نفر از معلمان مدارس ابتدایی می باشد كه از مجموع 2300 پرسشنامه ارسالی 2015 پرسشنامه جمع آوری شده است.

روش نمونه گیری: خوشه ای چند مرحله ای و همچنین روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شده است.

نتایج تحقیق:

1- در سطح كل استان، در بخش نیازهای آموزشی-تربیتی توسعه دانش و مهارت در زمینه كاربرد وسایل آموزشی بعنوان اولین نیاز آموزشی معلمان مدارس ابتدایی مطرح شده است.

2- در بخش نیازهای آموزشی-تخصصی آشنایی بیشتر با روش تدریس هنر بعنوان اولین اولویت نیازهای آموزشی معلمان محسوب می شود.

3- در بخش نیازهای آموزشی-تربیتی، كاربرد كیتهای ریاضی و علوم، آشنایی با ویژگی های دانش آموزان، شیوه های حل مشكلات یادگیری، روشهای تهیه و تولید مواد آموزشی و شیوه های حل مشكلات رفتاری دانش آموزان به ترتیب اولویت دوم تا ششم مطرح شده اند.

4- در بخش نیازهای آموزشی-تخصصی، آشنایی با روش تدریس استاد، روش تدریس تربیت بدنی، روش تدریس قرآن، روش تدریس ریاضیات به ترتیب اولویت دوم تا ششم را تشكیل می دهند.

پیشنهادهای تحقیق:

1- طراحی دوره های آموزشی ضمن خدمت بر اساس رویكردمختلف آموزش ضمن خدمت كاركنان به منظور تقلیل سطح نیازهای آموزشی معلمان.

2- ایجاد دوره های آموزشی در قالب رویكردهای حضوری، نیمه حضوری، استان، منطقه ای

3- افزایش ساعات آموزش محتوی درس تكنولوژی آموزش و تدریس هنر در دوره های آموزش حین خدمت.

4- افزایش غنای محتوایی كتب دوره های تربیت معلم.

5- تهیه محتوای ویژه برای آموزش حین خدمت معلمان در زمینه های تربیتی.

6- تهیه دفترچه راهنمای آموزشی، برای كاربرد مواد و وسایل آموزشی مختلف كه به نوعی در دوره ابتدایی كاربرد دارند.

7- توجه به نیازهای آموزشی معلمان به تناسب شدت نیاز اعلام شده و برنامه ریزی برای برطرف كردن این نیازها.

8- برگزاری نمایشگاههای دائمی از وسایل آموزشی و ترغیب معلمان به بازدید معلمان از این واحدها.

9- ایجاد هماهنگی بیشتر بین معلمان در سطح آموزشگاه و منطقه به منظور تعیین و كاربرد راهبردهای آموزشی.


http://viagrawwithoutdoctor.com/
دهم مرداد 98 02:19 ب.ظ

Excellent material. Kudos.
canadian pharmacys canadian prescription drugstore canadian mail order pharmacies canadian pharmacies shipping to usa canadian pharcharmy online top rated canadian pharmacies online pharmacy canada online prescriptions canada medication cost online drug store Northwest Pharmacy
mortgage brokers port coquitlam bc
یکم مرداد 98 10:03 ب.ظ
It's about providing tools and services that actually add value and help our agents grow their business and gaze
after their competitive advantage inside the marketplace. Fortunately,
the Ontario government has recently stepped in having a number of
measures for cooling its housing marketplace,” Mr.
mortgage brokers port coquitlam bc 1 that property watchers and economists
say could dramatically slow house buying and borrowing. We have a very guide that traces the timeline of action. Invis - Coquitlam Mortgage
Brokers (604) 229-8474
mortgage broker coquitlam
سی و یکم تیر 98 08:40 ق.ظ
This after house values plummeted nationally for
the first time considering that the Great
Depression. This is but one area where paper-dependent lenders have to wake up and realize what millennium
they're in. mortgage broker coquitlam Halliburton along
with other drillers are fighting for brand spanking
new life in a world of cheap oil. While the pace hikes from the Big Six will affect consumers, they will often also have an influence on the key central bank statistic which
has become more relevant since new rules for
uninsured mortgages arrived to effect in the start of January.
Invis - Coquitlam Mortgage Brokers (604) 229-8474
all craigslist
هفتم تیر 98 08:06 ق.ظ
There are several factors behind which you
may to would like to block or unblock certain websites from access as part of your browser.
This causes the written text to appear a similar color because background on Craigslist, rendering it invisible until it can be highlighted.
all craigslist Writing "Sleeping about the job is strictly prohibited" incorporates a stern feel, while "Our kids are extremely active therefore we need someone who are going to be alert by any means times" is both firm and
friendly. Select "Strictly Platonic" in case you're in search of friends or those with shared
interests.
http://hybnauta.strikingly.com/
دوم تیر 98 06:53 ب.ظ

Terrific stuff, Kudos!
tadalafil 5mg ou acheter du cialis pas cher cialis dosage rezeptfrei cialis apotheke buy cheap cialis in uk cialis cipla best buy acquisto online cialis generic cialis with dapoxetine cialis 5 mg effetti collateral cialis taglich
http://veymeama.strikingly.com/
دوم تیر 98 04:07 ق.ظ

Whoa a good deal of awesome tips!
prezzo di cialis in bulgaria cialis farmacias guadalajara tadalafil 5mg cialis wir preise cialis 30 day trial coupon cialis daily only here cialis pills cialis 5mg female cialis no prescription cialis 100mg suppliers
http://abulne.strikingly.com/
یکم تیر 98 11:09 ق.ظ

You made your position extremely effectively..
cialis dosage amounts cialis 100 mg 30 tablet tadalafilo viagra vs cialis vs levitra cialis generico en mexico low cost cialis 20mg cheap cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis usa cost cialis baratos compran uk
discount cialis online
سی و یکم خرداد 98 07:09 ب.ظ

Thank you. I value this!
generic cialis pill online cialis generico milano purchase once a day cialis cialis pills price each cialis therapie click here to buy cialis cialis patent expiration cialis 20mg prix en pharmacie estudios de cialis genricos cialis uk
http://temcapgfer.strikingly.com/
سی و یکم خرداد 98 03:29 ق.ظ

Valuable advice. Cheers!
tadalafil 20mg precios de cialis generico cialis generique dose size of cialis cialis 20mg preis cf ou trouver cialis sur le net cialis prices cialis daily new zealand cialis cuantos mg hay cialis tablets
http://nahaden.strikingly.com/
سی ام خرداد 98 07:15 ق.ظ

You reported this very well.
cialis 5 mg schweiz we recommend cialis best buy recommended site cialis kanada acheter cialis meilleur pri cialis billig cialis 5 mg funziona cialis baratos compran uk cialis 5 mg para diabeticos buy cialis online nz cialis 20mg preis cf
Online cialis
بیست و نهم خرداد 98 04:28 ب.ظ

This is nicely expressed. .
cialis billig cialis kaufen we recommend cheapest cialis cialis tablets viagra or cialis we choice cialis pfizer india cialis dose 30mg cialis online holland cilas cialis pas cher paris
http://akatve.strikingly.com/
بیست و نهم خرداد 98 12:06 ق.ظ

Many thanks, A lot of posts.

cialis efficacit cialis price thailand sialis cialis 20 mg best price the best choice cialis woman we choice cialis uk buying cialis in colombia purchase once a day cialis cialis daily new zealand cialis cost
cialis sale sydney
بیست و هشتم خرداد 98 01:23 ق.ظ

Great information, Regards.
buy cialis cialis authentique suisse comprar cialis navarr buy generic cialis no prescription cialis cheap cuanto cuesta cialis yaho cialis 20 mg effectiveness purchasing cialis on the internet we use it 50 mg cialis dose safe dosage for cialis
Buy cialis
بیست و ششم خرداد 98 09:00 ب.ظ

Thanks, Lots of advice.

comprar cialis 10 espa241a cialis for bph look here cialis order on line fast cialis online cialis free trial cialis generico milano cialis italia gratis cialis mit grapefruitsaft buy name brand cialis on line cialis for sale
http://simoufpi.strikingly.com/
بیست و ششم خرداد 98 06:24 ق.ظ

You have made your point!
cialis pills boards we recommend cialis best buy non 5 mg cialis generici purchase once a day cialis canadian drugs generic cialis generic cialis levitra cialis alternative cialis mit grapefruitsaft acquisto online cialis cialis qualitat
Cialis generic
بیست و پنجم خرداد 98 04:52 ب.ظ

Thank you. Lots of posts.

canadian drugs generic cialis buy cialis online cheapest cialis dosage recommendations cialis 20 mg safe dosage for cialis generic cialis pill online the best choice cialis woman the best site cialis tablets cialis tadalafil online cialis ahumada
http://bawebramb.strikingly.com/
بیست و پنجم خرداد 98 02:19 ق.ظ

Reliable postings. Kudos!
side effects of cialis link for you cialis price cialis herbs enter site 20 mg cialis cost side effects for cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis without a doctor's prescription generic for cialis cialis authentique suisse how to purchase cialis on line
http://neanpauti.strikingly.com/
بیست و چهارم خرداد 98 12:10 ب.ظ

You mentioned this perfectly!
how to purchase cialis on line pastillas cialis y alcoho cialis prezzo in linea basso tadalafil generic tesco price cialis cialis cipla best buy cialis preise schweiz acheter cialis meilleur pri buy cialis online cheapest buy cialis sample pack
http://stephanieedmondson.wikidot.com/blog:1
بیست و چهارم خرداد 98 08:00 ق.ظ
The final benefits off cinnɑmon oil are given ᥙnder.
http://marilynwyatt96.hexat.com/
بیست و چهارم خرداد 98 05:43 ق.ظ
Тhe feel is usuаlly descrіbed as floury
or mealy.
johniewainwright6.wordpress.com
بیست و سوم خرداد 98 11:30 ب.ظ
Adⅾ your eggs and slt and pepper to yoour liking.
http://snehanblac.strikingly.com/
بیست و سوم خرداد 98 09:43 ب.ظ

Position very well applied..
cialis pas cher paris pastillas cialis y alcoho overnight cialis tadalafil we use it 50 mg cialis dose acquisto online cialis cialis 30 day trial coupon cilas tadalafil generic deutschland cialis online cialis tadalafil
Angeline
بیست و سوم خرداد 98 06:02 ب.ظ
Cᥙmpara Raaspberry Pi 3 Manneգui B 1 Gb RAM
de la eMAG!
https://carenkellway630.hatenablog.com/entry/2019/01/28/100934
بیست و سوم خرداد 98 03:39 ب.ظ
Potatoеs produce a fibrous root system.
http://shelliedahlen76.wapath.com
بیست و سوم خرداد 98 02:56 ب.ظ
Let eggs sіt in water bathtub for five minutes.
https://timhouchins4949066.wordpress.com
بیست و سوم خرداد 98 02:11 ب.ظ
Do not eat any ցreen potatoes - they're poisonous!
dorothyhaszler32.mw.lt
بیست و سوم خرداد 98 01:47 ب.ظ
Coⅾfish did FULL sⲟngs wіkth simply his mouth.
https://cheryleweeks.hatenablog.com/entry/2019/01/26/081330
بیست و سوم خرداد 98 01:28 ب.ظ
Ɗamaged potatoes needs to be used as quickly aas possible.
Frederick
بیست و سوم خرداد 98 10:55 ق.ظ
Add codfish items and cook dinneг for 5 minutes.
Lois
بیست و سوم خرداد 98 09:25 ق.ظ
Нere iis whqt else I like to make with salt codfish.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30