تبلیغات
آموزش و پرورش دهلران - بررسی نیازهای آموزشی معلمان مدارس ابتدایی
بیست و هفتم بهمن 87

بررسی نیازهای آموزشی معلمان مدارس ابتدایی

   نوشته شده توسط: مجتبی چابک    نوع مطلب :بانک مقالات معلمان ،

 

موضوع:طرح       

عنوان: بررسی نیازهای آموزشی معلمان مدارس ابتدایی

محقق:محمد رضا بدرام

چكیده

  بیان مسئله:

آموزش و پرورش دوره ابتدایی بعنوان اولین دوره آموزش عمومی وظیفه دارد، دانش آموزان را برای ورود به زندگی اجتماعی آماده نماید. با توجه به ویژگیهای دانش آموزان در این دوره نقش معلمان ابتدایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لازم است معلمان این دوره اطلاعات وسیعی در زمینه روانشناسی تربیتی، روانشناسی رشد، كلیات روشها و فنون تدریس، رسانه ها و مواد آموزشی، مشاوره و راهنمایی، سنجش و اندازه گیری و مفاهیم علمی مربوط به هریك از مواد درسی دوره ابتدایی داشته باشند.

بررسی نتایج تحقیقات انجام شده در خصوص میزان دانشها، توانایی و نگرش های آموزشی-شغلی معلمان دوره ابتدایی بیانگر این واقعیت است كه تسلط همه جانبه معلمان این دوره در زمینه های تربیتی و تخصصی حرفه خویش به میزان مطلوب فراهم نمی باشد.

اهداف پژوهش:

الف-اهداف اصلی: شناسایی اولویت های مربوط به نیازهای آموزشی معلمان به منظور فراهم سازی بخشی از اطلاعات مورد نیاز جهت توسعه و تقویت آموزش و پرورش دوره ابتدایی.

ب-اهداف فرعی: فراهم سازی بخشی از اطلاعات مناسب پیرامون نیازهای آموزشی

معلمان ابتدایی در راستای:

1- تعیین اولویتهای مربوط به نیازهای آموزشی-تربیتی معلمان

2- تعیین اولویتهای مربوط به نیازهای آموزشی-تخصصی معلمان

3- تهیه و تدوین مواد آموزشی مورد نیاز دوره های آموزشی حین خدمت معلمان

4- افزایش كارآیی دوره های دانش افزایی كوتاه مدت معلمان از طریق ارائه موضوعات تربیتی و تخصصی متناسب با سطح نیاز معلمان

سؤالات تحقیق:

الف-سؤال اصلی: نیازهای آموزشی معلمان مدارس ابتدایی استان به ترتیب اولویت كدامند؟

ب-سؤالات فرعی:

1- نیازهای آموزشی معلمان مدارس ابتدایی  به تفكیك مدارك مختلف تحصیلی(دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس) به ترتیب اولویت كدامند؟

2- نیازهای آموزشی معلمان مدارس ابتدایی به تفكیك جنسیت (مرد و زن) به ترتیب اولویت كدامند؟

3-  نیازهای آموزشی معلمان مدارس ابتدایی  به تفكیك سنوات مختلف آموزشی به ترتیب اولویت كدامند؟

4-  نیازهای آموزشی معلمان مدارس ابتدایی  به تفكیك محل خدمت (شهر-روستا) به ترتیب اولویت كدامند؟

5-  نیازهای آموزشی معلمان مدارس ابتدایی در ابعاد تربیتی و تخصصی به ترتیب اولویت كدامند؟

6-  نیازهای آموزشی معلمان مدارس ابتدایی  به تفكیك پایه تحصیلی به ترتیب اولویت كدامند؟

7-  نیازهای آموزشی معلمان مدارس ابتدایی در مناطق پنجگانه استان (مركز، شمال، شرق، غرب، جنوب) به ترتیب اولویت كدامند؟

پیشینه تحقیق:

1- نتایج تحقیقی كه توسط امان ا... صفوی در سال (1376) انجام شده نشان می دهد:

1- نیازهای آموزشی معلمان در قالب نوعی برنامه توسعه دانش و اطلاعات به ترتیب اولویت در مواد درسی دینی، علوم تجربی، كلیات روشها و فنون تدریس، ارزشیابی، فارسی، علوم تجربی و ریاضی قرار می گیرد.

2- نتایج در مجموع حاكی از پایین بودن سطح دانش آموزگاران، تفاوت معلومات آنها در موضوعات درسی و متفاوت بودن سطح دانش معلمان در استانهای مختلف است.

3- به طور كلی نگرش كاركنان در جهت مثبت است ولی كاملا" مطلوب نیست.

4- نگرش معلمان در مقایسه با دبیران و دفترداران در سطح پایین تری قرار دارد.

2- نتایج تحقیقی كه توسط عبدا... پوربهی و همكاران در سال (1373) انجام شده نشان می دهد:

1- معلمان دوره ابتدایی به دانش بیشتر و تازه نیاز دارند.

2- بین میزان آشنایی معلمان با مفاهیم تربیتی و تخصصی و نوع مدرك تحصیلی رابطه معنادارای وجود دارد. هرچه مدرك تحصیلی بالاتر باشد، اطلاعات معلمان درباره مفاهیم علمی هر درس و روش تدریس مربوط نیز افزایش می یابد.

3- نتایج تحقیقی كه در سال (1374) بعنوان پایان نامه كارشناسی ارشد توسط قهرمان عباس زاده انجام شده نشان می دهد:

1- عده زیادی از معلمان در مورد بكارگیری وسایل آموزشی، روشها و فنون تدریس و ... اطلاعات و مهارت چندانی ندارند.

2- اكثریت آنها اجرای روشهای نوین آموزشی را غیر ممكن دانسته و یا غیر مفید تلقی می كنند.

4- نتایج تحقیقی كه توسط آریان دوست در سال 1375 انجام شده نشان می دهد:

داده های این تحقیق به صورت آزمون كتبی متشكل از سؤالات دروس تربیت معلم با رشته تدریس معلمان بوده است و نتایج زیر بدست آمده است.

1- بین نوع مدرك تحصیلی معلمان ، میزان معلومات ایشان از مفاهیم درسی رابطه معناداری وجود دارد به طوری كه معلمان دارای مدرك تحصیلی بالاتر دارای نمرات بالاتری بوده اند.

2- میانگین نمرات معلمان در تمام دروس این آزمون كمتر از 10 بوده است.

3- میانگین نمرات معلمانی كه دوره دانش افزایی حین خدمت شركت كرده اند به تناسب شركت در این كلاسها افزایش یافته است.

4- بین میزان آگاهی معلمان از مفاهیم درسی و سنوات خدمت آموزشی ایشان رابطه معناداری وجود ندارد.

5- بین میزان نمرات كسب شده معلمان در دروس مختلف تفاوت معناداری وجود دارد.

5- نتایج پژوهش دیگر كه در قالب پایان نامه كارشناسی ارشد توسط حیدر تورانی انجام شده نشان می دهد:

1- نتایج بدست آمده تأكید كننده طبقه بندی نیازهای مازاد در بین مدیران معلمان زن بوده است در حالی كه ترتیب اهمیت و ترجیح نیازها بین معلمان مرد بیشتر از معلمان زن می باشد.

2- كمبود یا فقدان نیازهای مادی معلمان مرد بیشتر از معلمان زن می باشد.

3- امنیت شغلی در میان معلمان و مدیران مرد از قدرت بیشاری نسبت به مورد مشابه در معلمان و مدیران زن برخوردار است.

4- نیاز خود یابی یا خود شكوفایی در مدیران و معلمان مرد بیشتر از زنان می باشد.

6- تحقیق دیگر توسط آقای شریعت دلجو در سال 1374 انجام شده است.

در این تحقیق، ابزار جمع آوری اطلاعات دو فقره پرسشنامه رضایت شغلی (بریفلیدوروث) ارضا نیاز كاركنان بوده است و نتایج نشان می دهد كه :

1- كمبود مسائل مادی و اقتصادی و ایمنی در معلمان نسبت به سایر گروهها بیشتر است.

2- نیاز اجتماعی یا تعلق و وابستگی از نیازهای غالب و ارضا نشده جمعیت مورد پژوهش است.

3- زنان نسبت به مردان از شغلشان راضی ترند.

4- كمبود مسائل مادی و ایمنی در زنان (معلم) ناراضی بیش از گروه زنان راضی می باشد لیكن در مردان راضی و ناراضی تفاوت معنادارای در اهمیت نیازها مشهود نمی باشد.

7- در تحقیق دیگری كه توسط امام جمعه زاده در سال 1373 انجام شده است نتایج نشان می دهد كه:

1- رؤسا، وظایف یك رئیس را عمدتا" برنامه ریزی، اعمال نظارت، ایجاد هماهنگی، انجام ارزشیابی سازماندهی و ایجاد محیطی پویا و مناسب می دانند.

2- آگاهی در باره مسائلی از قبیل نحوه مدیریت، قوانین، آیین نامه ها، اهداف و سیاستها، نحوه برنامه ریزی وضعیت نیروها برای رؤسا ادارات ضروری می باشد. و این موارد از مهمترین مشكلات رؤسای ادارات در مسیر تحقق هدفهای سازمانی می باشد.

3- رؤسا مهارتهای لازم برای یك رئیس را عمدتا" مهارت در سخنوری، مهارت در قانع سازی و تفهیم، مهارت در برنامه ریزی و مهارتهای فنی، ارتباطی و ادراكی می دانند.

علاوه بر تحقیقات فوق در این پژوهش سه تحقیق دیگر در مورد رضایت شغلی معلمان بعنوان پیشینه مطرح شده است.

روش تحقیق:

تحقیق حاضر از نوع توصیفی-زمینه یابی می باشد كه معمولا" در مطالعات ترتیبی بكار گرفته می شود.

جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری:

جامعه آماری این تحقیق شامل كلیه معلمانی می شود كه در سال تحصیلی 78- 77 به طور تمام وقت در مدارس ابتدایی استان به تدریس اشتغال دارند. تعداد این معلمان در مجموع 39407 نفر می باشند.

حجم نمونه: شامل 2000 نفر از معلمان مدارس ابتدایی می باشد كه از مجموع 2300 پرسشنامه ارسالی 2015 پرسشنامه جمع آوری شده است.

روش نمونه گیری: خوشه ای چند مرحله ای و همچنین روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شده است.

نتایج تحقیق:

1- در سطح كل استان، در بخش نیازهای آموزشی-تربیتی توسعه دانش و مهارت در زمینه كاربرد وسایل آموزشی بعنوان اولین نیاز آموزشی معلمان مدارس ابتدایی مطرح شده است.

2- در بخش نیازهای آموزشی-تخصصی آشنایی بیشتر با روش تدریس هنر بعنوان اولین اولویت نیازهای آموزشی معلمان محسوب می شود.

3- در بخش نیازهای آموزشی-تربیتی، كاربرد كیتهای ریاضی و علوم، آشنایی با ویژگی های دانش آموزان، شیوه های حل مشكلات یادگیری، روشهای تهیه و تولید مواد آموزشی و شیوه های حل مشكلات رفتاری دانش آموزان به ترتیب اولویت دوم تا ششم مطرح شده اند.

4- در بخش نیازهای آموزشی-تخصصی، آشنایی با روش تدریس استاد، روش تدریس تربیت بدنی، روش تدریس قرآن، روش تدریس ریاضیات به ترتیب اولویت دوم تا ششم را تشكیل می دهند.

پیشنهادهای تحقیق:

1- طراحی دوره های آموزشی ضمن خدمت بر اساس رویكردمختلف آموزش ضمن خدمت كاركنان به منظور تقلیل سطح نیازهای آموزشی معلمان.

2- ایجاد دوره های آموزشی در قالب رویكردهای حضوری، نیمه حضوری، استان، منطقه ای

3- افزایش ساعات آموزش محتوی درس تكنولوژی آموزش و تدریس هنر در دوره های آموزش حین خدمت.

4- افزایش غنای محتوایی كتب دوره های تربیت معلم.

5- تهیه محتوای ویژه برای آموزش حین خدمت معلمان در زمینه های تربیتی.

6- تهیه دفترچه راهنمای آموزشی، برای كاربرد مواد و وسایل آموزشی مختلف كه به نوعی در دوره ابتدایی كاربرد دارند.

7- توجه به نیازهای آموزشی معلمان به تناسب شدت نیاز اعلام شده و برنامه ریزی برای برطرف كردن این نیازها.

8- برگزاری نمایشگاههای دائمی از وسایل آموزشی و ترغیب معلمان به بازدید معلمان از این واحدها.

9- ایجاد هماهنگی بیشتر بین معلمان در سطح آموزشگاه و منطقه به منظور تعیین و كاربرد راهبردهای آموزشی.


How did the Achilles tendon get it's name?
شانزدهم مرداد 96 01:32 ب.ظ
Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
I'll be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post.
I will certainly return.
What do you do for a sore Achilles tendon?
چهاردهم مرداد 96 10:17 ق.ظ
Greetings I am so delighted I found your blog, I really found you by accident, while I was researching
on Digg for something else, Anyways I am here now and would
just like to say kudos for a incredible post and a all round interesting blog (I
also love the theme/design), I don't have time to go through it all at the minute but I
have bookmarked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to
read more, Please do keep up the excellent work.
http://wattscnqxkupyjj.snack.ws/
سی و یکم تیر 96 04:29 ب.ظ
Hey very interesting blog!
http://cristinboniello.weebly.com
بیست و هشتم تیر 96 06:21 ب.ظ
As the admin of this web page is working, no doubt very
quickly it will be renowned, due to its quality contents.
heelsamelie.soup.io
بیست و هشتم تیر 96 06:25 ق.ظ
A person necessarily help to make seriously posts I might state.
This is the first time I frequented your web page and to this point?
I surprised with the analysis you made to make this actual post
extraordinary. Great activity!
http://oscarmihal.snack.ws
بیست و پنجم تیر 96 05:21 ق.ظ
If some one desires to be updated with newest technologies after that he
must be visit this site and be up to date all the time.
BHW
بیست و چهارم فروردین 96 08:17 ب.ظ
Hi, I check your blog daily. Your story-telling style is witty, keep doing what you're doing!
BHW
سیزدهم فروردین 96 12:10 ب.ظ
I could not resist commenting. Very well written!
manicure
دهم فروردین 96 01:43 ب.ظ
I think this is one of the such a lot vital info for me.
And i am happy studying your article. But want to remark on some common things, The site style is great,
the articles is actually excellent : D. Good process, cheers
سلام
بیست و چهارم فروردین 94 11:48 ق.ظ
اگر کسی مطالبی را که در دسترس عموم قرار دارد در سایت دیگری به نمایش بگذارد که بی وجدان نیست بلکه کمک به توسعه علم کرده مکر اینکه تحقیق را به اسم خودش مطرح نماید که آن هم بی انصافی است معلمی از مازندران
دوازدهم بهمن 92 08:21 ب.ظ
سلام یک بی وجدان مقاله ی شماراسرقت کرده وبه نام خدش تو سایت گذاشته تحت عنوان نیازهای شغلی آموزگاران در سمیران.سرگروه آموزشی پایه ی سوم ازشهرستان اهواز7235
دهم فروردین 92 10:43 ب.ظ
عالی بود دیانتی
دهم فروردین 92 10:43 ب.ظ
خوب بود
رویا
هفتم فروردین 92 05:37 ب.ظ
عالی بود ممنون
رویا
هفتم فروردین 92 05:37 ب.ظ
عالی بود ممنون
قربان شیرزادی
بیست و یکم فروردین 89 10:09 ب.ظ
تحقیق خوبی است .به امید انجام تحقیقات بهتر و موثرتر در آموزش و پرورش شهرستان و استان
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر