تبلیغات
آموزش و پرورش دهلران - بررسی نیازهای آموزشی معلمان مدارس ابتدایی
بیست و هفتم بهمن 87

بررسی نیازهای آموزشی معلمان مدارس ابتدایی

   نوشته شده توسط: مجتبی چابک    نوع مطلب :بانک مقالات معلمان ،

 

موضوع:طرح       

عنوان: بررسی نیازهای آموزشی معلمان مدارس ابتدایی

محقق:محمد رضا بدرام

چكیده

  بیان مسئله:

آموزش و پرورش دوره ابتدایی بعنوان اولین دوره آموزش عمومی وظیفه دارد، دانش آموزان را برای ورود به زندگی اجتماعی آماده نماید. با توجه به ویژگیهای دانش آموزان در این دوره نقش معلمان ابتدایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لازم است معلمان این دوره اطلاعات وسیعی در زمینه روانشناسی تربیتی، روانشناسی رشد، كلیات روشها و فنون تدریس، رسانه ها و مواد آموزشی، مشاوره و راهنمایی، سنجش و اندازه گیری و مفاهیم علمی مربوط به هریك از مواد درسی دوره ابتدایی داشته باشند.

بررسی نتایج تحقیقات انجام شده در خصوص میزان دانشها، توانایی و نگرش های آموزشی-شغلی معلمان دوره ابتدایی بیانگر این واقعیت است كه تسلط همه جانبه معلمان این دوره در زمینه های تربیتی و تخصصی حرفه خویش به میزان مطلوب فراهم نمی باشد.

اهداف پژوهش:

الف-اهداف اصلی: شناسایی اولویت های مربوط به نیازهای آموزشی معلمان به منظور فراهم سازی بخشی از اطلاعات مورد نیاز جهت توسعه و تقویت آموزش و پرورش دوره ابتدایی.

ب-اهداف فرعی: فراهم سازی بخشی از اطلاعات مناسب پیرامون نیازهای آموزشی

معلمان ابتدایی در راستای:

1- تعیین اولویتهای مربوط به نیازهای آموزشی-تربیتی معلمان

2- تعیین اولویتهای مربوط به نیازهای آموزشی-تخصصی معلمان

3- تهیه و تدوین مواد آموزشی مورد نیاز دوره های آموزشی حین خدمت معلمان

4- افزایش كارآیی دوره های دانش افزایی كوتاه مدت معلمان از طریق ارائه موضوعات تربیتی و تخصصی متناسب با سطح نیاز معلمان

سؤالات تحقیق:

الف-سؤال اصلی: نیازهای آموزشی معلمان مدارس ابتدایی استان به ترتیب اولویت كدامند؟

ب-سؤالات فرعی:

1- نیازهای آموزشی معلمان مدارس ابتدایی  به تفكیك مدارك مختلف تحصیلی(دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس) به ترتیب اولویت كدامند؟

2- نیازهای آموزشی معلمان مدارس ابتدایی به تفكیك جنسیت (مرد و زن) به ترتیب اولویت كدامند؟

3-  نیازهای آموزشی معلمان مدارس ابتدایی  به تفكیك سنوات مختلف آموزشی به ترتیب اولویت كدامند؟

4-  نیازهای آموزشی معلمان مدارس ابتدایی  به تفكیك محل خدمت (شهر-روستا) به ترتیب اولویت كدامند؟

5-  نیازهای آموزشی معلمان مدارس ابتدایی در ابعاد تربیتی و تخصصی به ترتیب اولویت كدامند؟

6-  نیازهای آموزشی معلمان مدارس ابتدایی  به تفكیك پایه تحصیلی به ترتیب اولویت كدامند؟

7-  نیازهای آموزشی معلمان مدارس ابتدایی در مناطق پنجگانه استان (مركز، شمال، شرق، غرب، جنوب) به ترتیب اولویت كدامند؟

پیشینه تحقیق:

1- نتایج تحقیقی كه توسط امان ا... صفوی در سال (1376) انجام شده نشان می دهد:

1- نیازهای آموزشی معلمان در قالب نوعی برنامه توسعه دانش و اطلاعات به ترتیب اولویت در مواد درسی دینی، علوم تجربی، كلیات روشها و فنون تدریس، ارزشیابی، فارسی، علوم تجربی و ریاضی قرار می گیرد.

2- نتایج در مجموع حاكی از پایین بودن سطح دانش آموزگاران، تفاوت معلومات آنها در موضوعات درسی و متفاوت بودن سطح دانش معلمان در استانهای مختلف است.

3- به طور كلی نگرش كاركنان در جهت مثبت است ولی كاملا" مطلوب نیست.

4- نگرش معلمان در مقایسه با دبیران و دفترداران در سطح پایین تری قرار دارد.

2- نتایج تحقیقی كه توسط عبدا... پوربهی و همكاران در سال (1373) انجام شده نشان می دهد:

1- معلمان دوره ابتدایی به دانش بیشتر و تازه نیاز دارند.

2- بین میزان آشنایی معلمان با مفاهیم تربیتی و تخصصی و نوع مدرك تحصیلی رابطه معنادارای وجود دارد. هرچه مدرك تحصیلی بالاتر باشد، اطلاعات معلمان درباره مفاهیم علمی هر درس و روش تدریس مربوط نیز افزایش می یابد.

3- نتایج تحقیقی كه در سال (1374) بعنوان پایان نامه كارشناسی ارشد توسط قهرمان عباس زاده انجام شده نشان می دهد:

1- عده زیادی از معلمان در مورد بكارگیری وسایل آموزشی، روشها و فنون تدریس و ... اطلاعات و مهارت چندانی ندارند.

2- اكثریت آنها اجرای روشهای نوین آموزشی را غیر ممكن دانسته و یا غیر مفید تلقی می كنند.

4- نتایج تحقیقی كه توسط آریان دوست در سال 1375 انجام شده نشان می دهد:

داده های این تحقیق به صورت آزمون كتبی متشكل از سؤالات دروس تربیت معلم با رشته تدریس معلمان بوده است و نتایج زیر بدست آمده است.

1- بین نوع مدرك تحصیلی معلمان ، میزان معلومات ایشان از مفاهیم درسی رابطه معناداری وجود دارد به طوری كه معلمان دارای مدرك تحصیلی بالاتر دارای نمرات بالاتری بوده اند.

2- میانگین نمرات معلمان در تمام دروس این آزمون كمتر از 10 بوده است.

3- میانگین نمرات معلمانی كه دوره دانش افزایی حین خدمت شركت كرده اند به تناسب شركت در این كلاسها افزایش یافته است.

4- بین میزان آگاهی معلمان از مفاهیم درسی و سنوات خدمت آموزشی ایشان رابطه معناداری وجود ندارد.

5- بین میزان نمرات كسب شده معلمان در دروس مختلف تفاوت معناداری وجود دارد.

5- نتایج پژوهش دیگر كه در قالب پایان نامه كارشناسی ارشد توسط حیدر تورانی انجام شده نشان می دهد:

1- نتایج بدست آمده تأكید كننده طبقه بندی نیازهای مازاد در بین مدیران معلمان زن بوده است در حالی كه ترتیب اهمیت و ترجیح نیازها بین معلمان مرد بیشتر از معلمان زن می باشد.

2- كمبود یا فقدان نیازهای مادی معلمان مرد بیشتر از معلمان زن می باشد.

3- امنیت شغلی در میان معلمان و مدیران مرد از قدرت بیشاری نسبت به مورد مشابه در معلمان و مدیران زن برخوردار است.

4- نیاز خود یابی یا خود شكوفایی در مدیران و معلمان مرد بیشتر از زنان می باشد.

6- تحقیق دیگر توسط آقای شریعت دلجو در سال 1374 انجام شده است.

در این تحقیق، ابزار جمع آوری اطلاعات دو فقره پرسشنامه رضایت شغلی (بریفلیدوروث) ارضا نیاز كاركنان بوده است و نتایج نشان می دهد كه :

1- كمبود مسائل مادی و اقتصادی و ایمنی در معلمان نسبت به سایر گروهها بیشتر است.

2- نیاز اجتماعی یا تعلق و وابستگی از نیازهای غالب و ارضا نشده جمعیت مورد پژوهش است.

3- زنان نسبت به مردان از شغلشان راضی ترند.

4- كمبود مسائل مادی و ایمنی در زنان (معلم) ناراضی بیش از گروه زنان راضی می باشد لیكن در مردان راضی و ناراضی تفاوت معنادارای در اهمیت نیازها مشهود نمی باشد.

7- در تحقیق دیگری كه توسط امام جمعه زاده در سال 1373 انجام شده است نتایج نشان می دهد كه:

1- رؤسا، وظایف یك رئیس را عمدتا" برنامه ریزی، اعمال نظارت، ایجاد هماهنگی، انجام ارزشیابی سازماندهی و ایجاد محیطی پویا و مناسب می دانند.

2- آگاهی در باره مسائلی از قبیل نحوه مدیریت، قوانین، آیین نامه ها، اهداف و سیاستها، نحوه برنامه ریزی وضعیت نیروها برای رؤسا ادارات ضروری می باشد. و این موارد از مهمترین مشكلات رؤسای ادارات در مسیر تحقق هدفهای سازمانی می باشد.

3- رؤسا مهارتهای لازم برای یك رئیس را عمدتا" مهارت در سخنوری، مهارت در قانع سازی و تفهیم، مهارت در برنامه ریزی و مهارتهای فنی، ارتباطی و ادراكی می دانند.

علاوه بر تحقیقات فوق در این پژوهش سه تحقیق دیگر در مورد رضایت شغلی معلمان بعنوان پیشینه مطرح شده است.

روش تحقیق:

تحقیق حاضر از نوع توصیفی-زمینه یابی می باشد كه معمولا" در مطالعات ترتیبی بكار گرفته می شود.

جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری:

جامعه آماری این تحقیق شامل كلیه معلمانی می شود كه در سال تحصیلی 78- 77 به طور تمام وقت در مدارس ابتدایی استان به تدریس اشتغال دارند. تعداد این معلمان در مجموع 39407 نفر می باشند.

حجم نمونه: شامل 2000 نفر از معلمان مدارس ابتدایی می باشد كه از مجموع 2300 پرسشنامه ارسالی 2015 پرسشنامه جمع آوری شده است.

روش نمونه گیری: خوشه ای چند مرحله ای و همچنین روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شده است.

نتایج تحقیق:

1- در سطح كل استان، در بخش نیازهای آموزشی-تربیتی توسعه دانش و مهارت در زمینه كاربرد وسایل آموزشی بعنوان اولین نیاز آموزشی معلمان مدارس ابتدایی مطرح شده است.

2- در بخش نیازهای آموزشی-تخصصی آشنایی بیشتر با روش تدریس هنر بعنوان اولین اولویت نیازهای آموزشی معلمان محسوب می شود.

3- در بخش نیازهای آموزشی-تربیتی، كاربرد كیتهای ریاضی و علوم، آشنایی با ویژگی های دانش آموزان، شیوه های حل مشكلات یادگیری، روشهای تهیه و تولید مواد آموزشی و شیوه های حل مشكلات رفتاری دانش آموزان به ترتیب اولویت دوم تا ششم مطرح شده اند.

4- در بخش نیازهای آموزشی-تخصصی، آشنایی با روش تدریس استاد، روش تدریس تربیت بدنی، روش تدریس قرآن، روش تدریس ریاضیات به ترتیب اولویت دوم تا ششم را تشكیل می دهند.

پیشنهادهای تحقیق:

1- طراحی دوره های آموزشی ضمن خدمت بر اساس رویكردمختلف آموزش ضمن خدمت كاركنان به منظور تقلیل سطح نیازهای آموزشی معلمان.

2- ایجاد دوره های آموزشی در قالب رویكردهای حضوری، نیمه حضوری، استان، منطقه ای

3- افزایش ساعات آموزش محتوی درس تكنولوژی آموزش و تدریس هنر در دوره های آموزش حین خدمت.

4- افزایش غنای محتوایی كتب دوره های تربیت معلم.

5- تهیه محتوای ویژه برای آموزش حین خدمت معلمان در زمینه های تربیتی.

6- تهیه دفترچه راهنمای آموزشی، برای كاربرد مواد و وسایل آموزشی مختلف كه به نوعی در دوره ابتدایی كاربرد دارند.

7- توجه به نیازهای آموزشی معلمان به تناسب شدت نیاز اعلام شده و برنامه ریزی برای برطرف كردن این نیازها.

8- برگزاری نمایشگاههای دائمی از وسایل آموزشی و ترغیب معلمان به بازدید معلمان از این واحدها.

9- ایجاد هماهنگی بیشتر بین معلمان در سطح آموزشگاه و منطقه به منظور تعیین و كاربرد راهبردهای آموزشی.


cialisyoues.com
پانزدهم شهریور 97 12:13 ب.ظ

You revealed that exceptionally well!
cialis daily reviews viagra or cialis tadalafil cialis online napol we use it 50 mg cialis dose cialis daily dose generic cialis with 2 days delivery cialis 20mg prix en pharmacie cialis rezeptfrei sterreich prices on cialis 10 mg
Saudi
چهاردهم شهریور 97 02:49 ق.ظ
Hеllo every one, һere еvery onee iѕ sharing ѕuch knowledge, theгefore
it'ѕ fastiduous tⲟ гead this webpage, ɑnd
I սsed to ցo to sеe thiѕ web site еvery day.
Generic cialis
دوازدهم شهریور 97 11:54 ب.ظ

You actually said this terrifically!
cialis generico postepay 40 mg cialis what if i take prix cialis once a da buying cialis overnight cialis with 2 days delivery sublingual cialis online buy cialis online nz cialis uk next day click here cialis daily uk does cialis cause gout
cialisvu.com
دوازدهم شهریور 97 06:50 ق.ظ

Great stuff. Many thanks.
safe dosage for cialis buying brand cialis online prezzo di cialis in bulgaria cialis super acti what is cialis cialis savings card cialis daily new zealand generic cialis review uk warnings for cialis prix de cialis
http://cialisbuys.com/
یازدهم شهریور 97 04:05 ب.ظ

Thanks a lot! Awesome information!
buy cialis online cialis generic tadalafil buy cialis sale online cialis taglich acheter cialis meilleur pri effetti del cialis cialis farmacias guadalajara generic cialis soft gels generic for cialis cialis generico en mexico
email login
نهم شهریور 97 09:04 ق.ظ
Kyasanur said, But on balance I think it helps you and helps our
system to get it right. Netzero email login cox email login workspace email login If
you employ Gmail's "priority" inbox feature , a system that marks your
most crucial messages and brings them on the top of your respective
inbox, you could expect to manage to just trash all your non-priority emails.

Network administrators usually have a reason to block access
to specific websites. Centurylink email login https://emaillogin.us.com/ xfinity
email login They may be passive in receiving
data, but can be active in destroying the data transport system which is
in the core of the worldwide web's operations.
shy
چهارم شهریور 97 04:46 ق.ظ
It's very straightforward to find out any matter on web
as compared to textbooks, as I found this piece of writing at this site.
impresses
سوم شهریور 97 12:14 ب.ظ
I could not resist commenting. Well written!
woulïve
بیست و پنجم مرداد 97 08:32 ق.ظ
It's an amazing piece of writing designed for all the internet users;
they will get benefit from it I am sure.
fotograf Na wesele zabrze
بیست و سوم مرداد 97 08:43 ب.ظ
Hello there! This post couldn't be written any better! Reading this post reminds me
of my previous room mate! He always kept chatting about this.
I will forward this page to him. Pretty sure he will have a good read.
Many thanks for sharing!
viagra pills
بیست و سوم مرداد 97 05:24 ق.ظ

Information certainly regarded!!
viagra pharmacy prices viagra to buy online viagra pharmacy viagra buy viagra viagra buy uk buying viagra on line rx online generic viagra online uk cheap viagra online usa buy cheapest viagra online want to buy viagra
stingo
بیست و سوم مرداد 97 03:47 ق.ظ
Ridiculous quest there. What happened after?
Good luck!
preis cialis 20mg schweiz
بیست و دوم مرداد 97 09:07 ب.ظ

Nicely put, Thank you.
cialis 20mg prix en pharmacie cialis kaufen bankberweisung wow look it cialis mexico cialis rezeptfrei sterreich cialis 5 effetti collaterali cialis generico milano ou acheter du cialis pas cher cialis 20 mg effectiveness cialis prices generic cialis at walmart
gmail sign in new account
هفدهم مرداد 97 02:29 ب.ظ
The application is reportedly developed to reduce inaccessibility issues and increase user control on the cloud storage of Google Gmail account.
Gmail inbox login gmail sign in gmail login different user And that isn't the
only important update to Gmail signatures
immediately. I desire to be able to focus on my laptop for so long as
possible without the need to plug in. My gmail login https://loginaid.org/ my gmail login Basic info is displayed as part of the page's standard footer, and users looking for further
detailed information can watch a log that displays one
of the most recent IP addresses to access the account, along with all the type of access (Mobile, POP, etc.
best free german dating sites
چهاردهم مرداد 97 10:11 ق.ظ
best messages for online dating sites best free german dating sites best looking
dating website how to write good online dating profile totally free date sites australia date to long online dating sites login best
headline for online dating why is he always on dating sites top 10 free uk dating sites online
dating over 60 alternative dating sites uk dating
apps ios somali ladies dating site online dating asked me
for money how do you start a message on a dating site review of dating sites free dating
site reviews canada free 100 dating sites in the world
free black military dating sites online dating agencies australia dating sites atlanta georgia best married dating sites in india online dating site
without payment secret dating site uk great online dating
opening lines free dating sites phone number date a
girl online i need a good dating site daily frog dating site bbc muslim online dating 100 free
christian dating site usa online dating muslim singapore
online text dating online dates online dating meeting in person famous dating app
in dubai indian date sites tall dating websites alternative dating sites list of free dating sites in canada best free online dating
site in south africa list of online dating sites
in usa best indian dating app for iphone
dating sites promotional codes online couples counseling
long distance relationships yaoi dating sim online free tall girl dating site gay dating in new york mobile dating apps
for blackberry new interracial dating sites
magie voyance tarot de belline
یازدهم مرداد 97 01:44 ق.ظ
image humour voyance magie voyance tarot de belline dominique voyance bastia
voyance gratuits en ligne voyance arnaque voyance travail gratuite en ligne passer
annonce gratuite pour voyance voyance jeu de tarot sandra voyance dunkerque
marabout voyance gratuite voyance center plateforme de voyance a
vendre voyance jeu de tarot gratuit tirage voyance gratuit immediat voyance annecy avis voyance definition dictionnaire voyance mulhouse prix voyance par tchat totalement gratuite voyance serieuse suisse romande recherche voyance gratuite
par telephone voyance gratuite ligne immediate self voyance tirage en croix salon de la
voyance et du bien etre colmar voyance gratuite par
telephone en ligne maud voyance horoscope site officiel de la
voyance tirage en croix yanis voyance balance 2015 salon de
la voyance la rochelle 2016 voyance audiotel sans attente sans cb voyance directe voyance totalement gratuite par mail marie claire voyance gratuite voyance sms amour avoir
un don de voyance en islam voyance tarn temoignage voyance audiotel le guide de la voyance horoscope$
voyance telephone gratuit quebec voyance gratuite oracle
triade horoscope du mois temporel voyance voyance web 06560 valbonne mon ex va t
il revenir voyance gratuite boule de voyance gratuit voyance gratuite en amour immediate bienvenue sur le chat pour votre seance de voyance gratuite carte voyance gratuite
ligne voyance avec carte ordinaire voyance chat quebec voyance amour gratuite immediate par tchat nostradamus voyance gratuite avis voyance lyon gratuite
quel est mon signe astrologique maya
هفتم مرداد 97 05:52 ق.ظ
signe astrologique rat femme quel est mon signe astrologique
maya compatibilite astrologique homme femme astrologie chinoise chat cheval signe astrologique ne le 15 septembre signe astrologique capricorne
ascendant sagittaire signe astrologique chinois lievre de feu compatibilite amoureuse
entre signe astrologique quelle signe astrologique chinois je suis 3 fevrier signe
zodiaque signe astrologique hindou dhanu portrait astrologique
lion ascendant gemeaux signe astrologique homme scorpion femme poisson signe zodiaque celtes signe
astrologique poissons ascendant cancer signe du zodiaque
date de naissance signe astrologique 19 juillet signe du zodiaque balance en anglais compatibilite amoureuse
dans l'astrologie chinoise date astrologique cancer comment connaitre
votre ascendant astrologique 21 juin signe du zodiaque calculer ascendant astrologique homme ne le 16 octobre signe astrologique astrologie
lion ascendant les signes astrologiques lion fevrier signe zodiaque astrologie 2017 scorpion homme signe astrologique liste
signe astrologique femme lion homme vierge quel
signe astrologique pour femme lion 15 janvier signe
astrologique andromede astrologie gratuit signe astrologique
hollande quel est mon signe astrologique hindou complementarite
des signes astrologiques definition signe
astrologique cancer quel signe astrologique le 8
mars balance signe astrologique homme signe astrologique
calcul ascendant signe astrologique homme vierge femme cancer 20 janvier quel signe astrologique signe astrologique
arabe epee calcul l'ascendant astrologique belgique quel est le
signe astrologique du 27 janvier signe du zodiaque pour le 22 novembre signe astrologique carla sarkozy tatouage
signe astrologique balance photo signe zodiaque 11 octobre comment connaitre votre ascendant astrologique astrologie homme poisson
sexo follando
چهارم مرداد 97 05:57 ب.ظ
porno video one sexo follando posturas en el sexo porno
lesb mejores actrices porno peliculas porno lesvianas sexo parejas madrid videos
porno parejas espanolas pagina de sexo gratis todo el porno
descargar video porno los simpsons sexo samantha sexo en nueva york sexo en el agua actriz
porno cubana sexo anal lubricante porno oline sexo gratis rubias sexo en gran hermano vidios porno con animales porno madres
y hijos sexo en teruel sexo duro maduras fotos porno amater porno manga gay relatos de
sexo anal quiero ver videos pornograficos porno maduras
latinas videos sexo publico cancer en el sexo sexo
castellon amas de casa sexo videos gratis de sexo anal sexo de viejas maduras porno porno h
porno sexs porno vidio gratis sexo en la playa porno relatos de sexo entre madres e hijos porno cratis
sexo entre madres e hijas videos porno caseros videos porno caliente sexo casero latinas blog sexo amateur redes sociales para sexo porno doblado al castellano videos porno para ver gratis sexo entre dos
chicas sexo sant cugat
porno t
چهارم مرداد 97 03:49 ب.ظ
home sex porno t cam couple amateur sims sexe aloha sex drole
de sexe porno buzz sex tape rihanna amateur cam gratuit film porno soft site sex
gratuit sexes pornos sexe manga vf video hot sex mature sex photo
body painting sex petit fille porno video porno gay gratuite sexe cunnilingus video amateur porno
gratuit video porno infirmiere sex arab maroc actu sexe
tatouage de sexe sex extrem nature sexe porno italien video photo porno
blog gouine porno romantique sexe petit penis porno sex vagin position 69 porno histoire
sexe hard travelo porno gif porno gay gym porno crossdressers sex sex
argent porno epilation femme sex bangala sex porno brazzers hd longueur sexe sex cuisine porno espaniol citation sur
le sexe sex center jeune et vieux porno marion cotillard sex
scene string porno
sitios para conocer mujeres gratuitos
چهارم مرداد 97 03:41 ب.ظ
contacto con mujeres rumanas sitios para conocer mujeres
gratuitos encuentros sexuales con hombres busco chica sexy buscar contacto de mujeres se buscan chicos
para acompanar a mujeres mundo sex anuncio chicos de 14 anos famosos chico busca chico barcelona
mil pagina para conocer amigos gratis contactos chicas en salamanca chico busca chica
houston tx busco chica para un trio preguntas para conocer
a gente contactos asturias mujeres mujeres buscando hombres en houston tx despedida de soltera para mujeres sitio
para conocer gente chica busca sexo en sevilla chicos busca
chico en cusco contactos con mujeres de castellon como conocer
chicas en internet contacto con mujeres en huelva apps para conocer gente
en lima contactos con mujeres en la coruna conocer gente
por internet mexico contactos mujeres sexo contactos con mujeres
de castellon contactos chico busca chica donde puedo conocer mujeres de estados unidos conoce gente por internet chico busca chico castellon chico busca chico
menorca contactos con chicas rusas buscar chico actividades para
conocer gente en vitoria conocer mujeres colombianas contactos mujeres cantabria
busco chicas putas chica busca follamigo contactos mujeres cadiz conocer gente cerca gratis chicos buscan chicos mujeres solteras buscando pareja colombia contactos con mujeres calientes como conocer a
gente por internet contactos de mujeres en zaragoza chico
busca chico malaga chica busca sexo sevilla contactos de mujeres
en zaragoza chico busca chico en alicante
astrologie chinoise rat
چهارم مرداد 97 08:23 ق.ظ
trouver ascendant astrologique quebec astrologie chinoise rat signe astrologique mois avril signe astrologique et ascendant pour homme signe astrologique du scorpion en amour astrologie science ou superstition signe astrologique balance
dessin signe astrologique homme cancer femme balance methode tirage roue
astrologique signe astrologique capricorne ascendant vierge quel signe astrologique pour le
22 mai signe astrologique pour le 14 avril astrologie maya du jour astrologie juillet 2017
balance correspondance entre signe astrologique astrologie chinoise signes annees capricorne astrologie les differents signes astrologiques dans le monde 1er novembre signe astrologique astrologie
karmique autour de la lune signe astrologique 12 septembre taureau
astrologie 2017 astrologie arabe masse de fer ascendant
astrologique capricorne quel signe astrologique 5 decembre il y avait 13 signes du zodiaque compatibilite entre prenom et signe astrologique le sagittaire signe astrologique compatibilite signe astrologique cancer et scorpion il
y avait 13 signes du zodiaque portrait signe astrologique et ascendant signe astrologique belier signe astrologique 21 juin 21
juillet 1 juillet quel signe astrologique astrologie janvier le signe astrologique en anglais astrologie
homme scorpion femme taureau signe astrologique verseau ascendant poisson astrologie du lion aujourd'hui signe astrologique 18
juillet vierge signe astrologique du jour element astrologique metal signe astrologique balance femme scorpion homme signe astrologique 12 juin signe astrologique date de
naissance signe astrologie chinoise signe astrologique femme scorpion homme belier pierre pour signe astrologique balance 1 janvier signe zodiaque mon signe astrologique
ascendant signe astrologique femme scorpion homme capricorne
maat tarot amazon
چهارم مرداد 97 06:46 ق.ظ
interpretation tarot persan maat tarot amazon tarot travail tirage tarot du jour marie claire
tarot gratuit du jour oui non tirage tarots gratuits avenir tarot pendule gratuit signification tarot pendu a l'envers association tarot amoureux diable tarot mois septembre tarot persan gratuit en ligne meilleur site
pour jouer au tarot en ligne tirage du tarot oui ou
non un tarot relationnel le tarot d or logiciel tarot gratuit tarot amour par oui ou non tirage et interpretation du tarot gratuit tarot ancien tarot
divinatoire gratuits jouer au tarot gratuitement en ligne tarot
au feminin reponse oui ou non lame tarot 9 tarot et pendule
gratuit tirage du tarot gratuit et immediat tarot divinatoire marie claire gratuit tirage tarot oracle gratuit en ligne tirage tarot
amour tirage carte tarot persan vrai tarot
gratuit tarot avenir amour regle du tarot a 5 tirage au tarot
gratuit jouer au tarot gratuit sur ipad tirage tarot immediat en ligne tarot en ligne gratuit oui
non tarots tirage gratuit immediat tarot travail du jour avenir avec le tarot gratuit tarot marseille carte 18 tarot amour gratuite
application jeu tarot gratuit voyance gratuite tarot egyptien tarot gratuit en ligne
belline carte du tarot le mat jouer au tarot divinatoire tirage tarots gratuits immediats
le tarot divinatoire papus tarot argent reel tirage tarot gratuit le pendule lire l'avenir par le tarot
the wizard tarot card
چهارم مرداد 97 04:30 ق.ظ
tarot card 15 the wizard tarot card virtual tarot ava tarot cards course 7 of swords tarot reversed
strength love tarot meaning 6 of cups tarot meaning relationship
tarot keen judgement what does the world tarot card mean in career queen of pentacles tarot
keen do they love me tarot spread tarot 250 mini instructions breakup tarot
spread moon tarot reversed crystal reflections ten of cups tarot career tarot smsm free
love tarot card spread ifate tarot spread seven of swords tarot meaning love six of wands tarot
love tarot layout celtic cross spiral tarot spread judgement card tarot trusted tarot 7 swords the king
of pentacles love tarot chat tarot yes no tarot vip celtic cross tarot 11 card spread revelation tarot card meaning contact spirit tarot spread free tarot
one question joker tarot anlami the death tarot card tarot meaning high
priestess reversed knight of cups tarot love relationship 6 of cups tarot as feelings mini tarot decks what does 3 kings in a tarot reading mean meaning of tarot
reader virtual tarot online indonesia tarot decision spread free
tarot reading annikin soulmate the world card tarot career cancer monthly love tarot online real tarot card reading the empress tarot
love reading card tarot meanings tarot cards reading toronto
faery wicca tarot card meanings soulmate tarot tarot xi justice
how to screenshot on windows laptop
چهارم مرداد 97 02:22 ق.ظ
what holiday is today in texas how to screenshot on windows laptop how to get pregnant faster after depo
how to make fried rice without vegetables when does the time change in texas how to kiss a boy neck how to draw cartoons for kids
what is virtual private network in android phones how it should
have ended star wars how to talk dirty and influence people how old is
harrison ford today can i run it how old is justin bieber today how to
cook bacon in air fryer how to find standard deviation in r
when does implantation occur pregnancy who invented the internet browser why do cats purr a lot how to cook bacon in the oven food network what is my zodiac sign 2018 when to
use a semicolon before a list how many days until christmas 30000
how to make macarons without almond flour how to apply eyeshadow
for green eyes who runs the world bank what does it mean when you dream about snakes how to tell if someone
is lying eyes what is cinco de mayo called in mexico why is my poop green and hard how to use uber driver app how
to make google my homepage on chromebook how to get rid of acne overnight when we were young the killers
how to make mac and cheese bites what temp is a
fever for a toddler how to make love in little alchemy 2 what is an ion with a
positive charge called what side is your appendix on in a female how to make hummus without a food processor how
to get abs fast women what is a simile mean how to steam broccoli and
carrots how to draw manga faces how to download videos from youtube on iphone how to make
a cake for a dog how many calories in a banana bread how to subtract
fractions how to get rid of bloating fast naturally when did the titanic sink map when was jesus born ad
or bc how many calories in a banana pancake
rencontre sexe centre
سوم مرداد 97 08:36 ب.ظ
cougard rencontre rencontre sexe centre rencontre 02 gratuit rencontre d'un jour montpellier rencontre 64130 site
de rencontre gratuit 53000 rencontre femme 50 ans amour site de rencontre amical
gratuit rencontre discret rencontre transexuel black rencontres pour un soir rencontre avec colombienne site de rencontre avec militaire gratuit rencontre facetime site de rencontre drole ou rencontrer du monde
a toulouse coucou site de rencontre site rencontre amis site de rencontre homme seropositif site de rencontre
pour personne handicape rencontres brive quimper rencontre rencontrer japonais lyon rencontre celibataire ado annuaire speed dating rencontres top 10 des sites de rencontre gratuit comment rencontrer
un homme bien site de rencontre gratuit 08 rencontres
celibataires a lyon site de rencontre juif avis comment rencontrer des amis sur paris rencontre nord lille site
rencontre royan rencontres sans inscription gratuit
rencontre dijonnaise rencontre vierzon rencontre sur nantes rencontre ermont rencontres
femmes nues site de rencontre gratuit femmes
russes rencontre gratuite senior site rencontre amicale nice rencontre fecamp 76 rencontre trans liege site de rencontre nom payant rencontre moto biarritz rencontres saint etienne site rencontres portugaises amour a distance
premiere rencontre conseil rencontre femme russe site de rencontre pour catholique pratiquant
pourquoi mange pas de porc
سوم مرداد 97 07:02 ب.ظ
pourquoi se gratter la tete pourquoi mange pas de porc pourquoi
l'angleterre veut sortir de l'europe pourquoi pleure t on pendant la grossesse pourquoi mon chat me fait pipi
dessus quand je dors pourquoi mon chat n'est pas calin pourquoi les saisons pourquoi devenir responsable commercial pourquoi u arena pourquoi etre educateur specialise pourquoi apprendre
l'allemand aujourd'hui pourquoi perdre du poids pendant la grossesse pourquoi aimer les ressources humaines pourquoi
je fais caca vert fonce pourquoi mes chats disparaissent pourquoi certaines personnes ont les yeux rouges sur
les photos pourquoi ne pas prier pour les morts pourquoi
faire une vidange liquide de refroidissement
pourquoi du lait bio pourquoi formater une cle usb en fat32 pourquoi rincer le riz complet pourquoi je stress autant pourquoi vivons nous islam pourquoi le mariage
pourquoi utiliser le conditionnel dans un texte pourquoi doit
on dormir nu la nuit pourquoi mon chat bave quand
je le flatte pourquoi new york est appelee la grosse pomme pourquoi avoir plein d'amis sur facebook pourquoi augmenter
le capital d'une sasu pourquoi un corbeau ressemble a un bureau pourquoi la vache
qui rit s'appelle la vache qui rit pourquoi je reve d'une personne pourquoi j'ai mal au ventre pendant un rapport pourquoi la cigarette electronique fait tousser pourquoi le corps se gonfle pourquoi doit on defragmenter son disque dur pourquoi mon urine est jaune fluo
pourquoi manger de la viande pollue pourquoi hercule a fait les 12 travaux pourquoi
la journee de la femme existe pourquoi louis xiv roi soleil
pourquoi je me suis marie 2 bande annonce pourquoi les anglais roule il a gauche pourquoi les
chiens mangent de l herbe pourquoi google pourquoi toulouse est appelee la ville
rose pourquoi une feve dans la galette des rois pourquoi
l'australie participe eurovision pourquoi le sang est rouge pourquoi aimer une
personne qui ne sera jamais pour toi
gratis porno live
سوم مرداد 97 04:53 ب.ظ
videos porno gratis com gratis porno live sex filme kostenlos ohne anmeldung deutscher porno doktor swinger porno gratis you porno
video gratis sex deutsch kostenlos porno chino gratis tubent gratis porno gratis porno
stars kostenlos milf sex porno tube gratis bilder sex on the beach
gratis porno squirt kostenlose bilder sex sex zum fruhstuck bilder spruche video porno online gratis lustige bilder uber sex porno kostenlos fisten porno kostenlos schwanger filmes porno gratis
gratis porno sex video porno gratis family kostenlose sex geschichten porno gratis da scaricare gratis porno granny porno gratis rus sex geschichte kostenlos opa porno kostenlos porno gratis d gratis porno im freien porno ohne
anmeldung und gratis mutter und sohn porno deutsch sex fotos kostenlos gratis porno ohne anmeldung ohne registrierung kostenlos
sex haben sex treffen in thuringen kostenlose gay porno bilder
gratis porno tiere porno lesben sex treffen in hessen sex lesben kostenlos gratis
porno altere frauen dicke titten porno deutsch gratis porno usa gratis porno 100000 gratis
porno cora sex smiley whatsapp kostenlos sex bilder geil
ber porno gratis hd kostenlos porno
capricorn love horoscope this week
سوم مرداد 97 03:52 ب.ظ
libra soulmate horoscope capricorn love horoscope this week daily astrology horoscope
aquarius my date of birth horoscope horoscope libra dates horoscope libra today prokerala sagittarius
daily horoscope most accurate april 8 birthday horoscope next week horoscopes insulting daily horoscopes pig daily horoscope new moon horoscope june 2017 june 3rd horoscope birthday
horoscope moon sign virgo career horoscope for cancer this week daily singles horoscope leo love horoscope for
cancer this month feb horoscope for sagittarius my aries horoscope today horoscope
virgo daily elle virgo monthly love horoscope chinese horoscope 2017 monkey exam result horoscope
2018 weekly horoscope for gemini in marathi horoscope
may 29 libra man love horoscope for today sagittarius sept horoscope
capricorn monthly horoscope tarot aries horoscope sign dates virgo horoscope birth dates cancer
daily horoscope today what is the horoscope horoscope for january 12 birthday horoscope of the day gemini tagalog august horoscope aries free horoscope virgo sign horoscopes meaningless capricorn monthly horoscope tarot horoscope ask weekly horoscope
magic eight ball horoscope for may 31 birthday love horoscope libra
tomorrow virgo horoscope for career leo monthly horoscope astro twins horoscope
for month of may horoscope today virgo in urdu free horoscope prediction with date of birth ganeshaspeaks aquarius tomorrow horoscope zena horoscope ask now horoscope madalyn aslan weekly horoscopes
astrological fire signs
سوم مرداد 97 04:08 ق.ظ
be your own astrologer ascendant taurus astrological fire signs astrology ascendant christianity on astrology medical science and astrology july 2 full moon astrology july astrological signs
vashikaran specialist astrologer in bhopal is astrology good or bad sixth
house in vedic astrology krs astrology baby names
what is ascendant sign in vedic astrology is astrology a science or superstition phoenix
astrology astrology sagittarius weekly vedic saturn in sixth house vedic astrology understanding transits in astrology sanjeev astrologer
sydney what is the astrological sign for april
10 mayan astrology dreamspell vedic astrology blog new article astrological
age of pisces astrological signs june 21 learn hindu astrology easily kn rao may 17 birthday astrology astrology
for aquarius next month january 15 birthday astrology profile description of houses in vedic astrology astrology aigns straight vancouver
astrology astrology for conceiving baby free astrological articles astrology
online classic view astrology horoscope zodiac signs astrology zone pisces july astrological
sign in the zodiac free online live astrology consultation dr k n rao
astrology june month astrology for cancer straight vancouver astrology astrology cancer sign share market astrology predictions astrology attraction aspects scorpio astrology wikia astrological cardinal signs shine astrology yahoo
pisces saturn astrological symbol astrology
uranus great attractor astrology astrology leo love monthly vedic astrology podcast
film ard porno gratis
سی و یکم تیر 97 12:05 ق.ظ
sesso con ragazza di colore film ard porno gratis scene di sesso
al cinema sasha grey video porno gratis trio porno italiano eva engher porno gratis video porno gratis scambisti
sesso in annunci bakeca sesso sesso a benevento video porno
gratis tutto italiano tinto brass film porno gratis belen sesso orale sesso anale pulizia video sesso stupro lettere porno gratis
marijuana e sesso italiano porno it sonia eyes porno gratis gratis porno red sesso porno trans sesso
bollente incontri sesso matera fanno sesso davanti a tutti sesso
con vecchia video sesso scopate gratis professoresse porno italiano scarica film porno italiano video lupo porno italiano descarca filme porno gratis minorenni fanno sesso porno old italiano
video porno xxnx gratis filme gratis porno romanesti persone con due sessi fare sesso prima volta video anal porno
gratis porno gratis rumeno disney porno gratis porno mobile in italiano video porno lingua italiana gratis porno italiano
streaming gratis italia teen porn video porno
italiano con idraulico pormo sesso quando si vede il sesso del
feto porno sborrate gratis film la battaglia dei sessi video porno android gratis siti incontri porno gratis incontri sesso bg
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30